Ayşe Duygu Yavuz’un “Toplumsal Olandan Bireyin Hikâyesine Geçiş: Ülkü Öztürk” Başlıklı Yazısı Yayımlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü araştırma görevlisi Ayşe Duygu Yavuz’un Roman Kahramanları dergisinin 31. sayısında “Toplumsal Olandan Bireyin Hikâyesine Geçiş: Ülkü Öztürk” başlıklı yazısı yayımlandı.  Devamı…

T.C. Zürih Başkonsolosluğu Tarafından Düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Etkinliği

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Dr.Öğr. Üyesi Süreyya Elif Aksoy, İsviçre’nin Zürih kentinde, T.C. Zürih Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir sunum gerçekleştirdi.

 

 Devamı…

Hasan Ali Toptaş’ı ağırladık.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü etkinliklerinin ikincisinde, Gölgesizler, Bin Hüzünlü Haz ve Heba gibi romanlarıyla postmodern edebiyatın önemli yazarlarından Hasan Ali Toptaş’ı ağırladık.

Devamı…

İstiklal Marşı’mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

İstiklal Marşı’mızın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinliğinde, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Başak Bitik ve Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çürük birer konuşma yaptı. Devamı…

Türkiye’de ilk kez Doğuş Üniversitesi’nde, İletişim Bilimleri Bölümü Fen – Edebiyat Fakültesi içinde açılmıştır. Öğrenciler alanlarıyla ilgili iki yıllık bir genel bilgilenmeden sonra bilinçli tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmaya yönelmektedirler.

İletişim Bilimleri Bölümü, bireylerin, grupların ve kurumların davranışlarını ve kitle iletişim sistemlerini bilimsel yöntemlerle incelemeye ve iletişim süreçleri konusundaki bilgilerin ilgili alanlardaki uygulamalarının yöntem ve stratejilerini geliştirmeye yönelik eğitim vermeyi hedefler. Bu hedef doğrultusunda, İletişim Bilimleri Bölümü’nün dört yıllık lisans programının ilk iki yılında sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlere ilişkin derslere, son iki yılında ise alan derslerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. Öğrencilerin dar bir alanda uzmanlık becerilerini geliştirmeyi hedeflemek yerine, onların, nitelikleri değişen ve gelişen toplum ile teknolojileri izleyebilecek, iletişim olgusunu çok yönlü olarak irdeleyebilecek, bu alanda kendi kendilerini eğitebilecek, iletişim konularına uygun stratejiler belirleyerek sonuçlarının ölçme ve değerlendirmelerini yapabilecek nitelikte iletişimciler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Programımızda Medya (Gazetecilik, Radyo-Televizyon Yayıncılığı), Sinema, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler alanlarına yönelik zorunlu ve seçmeli dersler bulunmaktadır. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün en önemli özelliği edebiyatı öğrencilere çağdaş düşünce ve kültür akımları ile ilişkilendirerek ve disiplinlerarası geniş bir bakış açısı ile sunmasıdır. Geniş bir kültürel yelpazeye yayılan bölüm dersleri öğrencilerimize bir yandan yaşamlarının her alanında yararlanabilecekleri çağdaş bir eğitim sağlarken, diğer yandan bireyi, toplumları ve kültürleri anlamalarına yardımcı olur.

Dört yıllık lisans programında yer alan kompozisyon, araştırma teknikleri ve çeviri dersleri öğrencilerin etkin bir biçimde İngilizce okuma ve yazma becerilerini geliştirir. Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro ve deneme türünde yazılmış belli başlı metinlerin tarihsel ve sosyo-kültürel bir bağlamda tartışıldığı edebiyat derslerinde ise bu türler ve metinler derinlemesine incelenir. Programda ayrıca İngiliz Edebiyatı Tarihi, Mitoloji ve Edebiyat Kuramı ve Eleştiri gibi temel uzmanlık konularını kapsayan derslere de yer verilir.

Ders programımızda yer alan Psikoloji, Sosyoloji, Kültür Kuramı, Genel İletişim, Modernite ve Tüketim Toplumu, Küreselleşme, Girişimcilik dersleri öğrencilerimizin entelektüel ve mesleki donanımını destekleyen derslerdir. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse çeşitli uzmanlık dallarında, çift anadal diploması veya yandal sertifikası alabilecekleri bir eğitim programını da izleyebilirler.

Bütün bilimlerin temeli olan matematik kendi içinde de birçok uygulama alanına sahiptir. Mühendislik problemlerinde kullanılan sayısal çözümleme, endüstrinin önemli araçlarından olan olasılık ve istatistik, son yıllarda gittikçe önemi artan, finans ve sigorta matematiği bunlardan ilk akla gelen temel başlıklardır.

Amacımız ilk iki yılda verilen temel ve kuramsal matematik derslerinden sonra bölümün sunduğu seçmeli dersler yoluyla öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerine göre seçtikleri kuramsal ya da uygulama alanlarında yetişmelerine yardımcı olmaktır. Bölümümüzün sunduğu uygulamaya yönelik eğitim, lisans programının ilk iki döneminde yer alan “Program Yazılımı ve Bilgisayar Donanımı” dersleriyle başlayıp hemen her dönem açılan “Ekonomi ve Finans,” “Bankacılık ve Sigortacılık” gibi seçmeli ve zorunlu derslerle zenginleşerek devam eder. Ayrıca matematiğin uygulamalı alanlarında yoğunlaşmak isteyen öğrenciler için Bölüm, İşletme, Ekonomi, Finans, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Bölümleriyle birlikte oluşturduğu Çift Anadal ve YANDAL programları da sunar. Kuramsal alanda çalışmak ve mezuniyet sonrası matematik alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için ise ileri düzeyli çeşitli matematik dersleri lisans programımızın önemli bir parçasını oluşturur. 

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnesi olan insan zihniyle ilgilenir.  Bu çok özel varlığı anlama yolundaki çabalar bütün dünyada halen yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji Bölümü programları, mezunların temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir.  

Zorunlu dersler açısından psikoloji programı yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ve Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir.

Çağdaş bilim multi-disiplinerdir. Bu yaklaşım psikolojik süreçlerin beyin yapı ve süreçleri ile ilişkilendirilmesini içermektedir. Psikoloji programı “beyin temelli psikoloji” konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Psikoloji Bölümünde, lisansüstü eğitim-öğretim de yapılmakta olup bu eğitim, Psikoloji (Klinik) alanında verilmektedir. Mezunların bilgilerini uygulama alanlarında da kullanacaklarından hareketle, programların eğitim-öğretim dili Türkçe olarak seçilmiştir.

Eğitimin planlanmasında adayların çalışma alanları ve gelecek için planları göz önüne alınmıştır. Bilgilerini alanda kullanacaklar için “Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bilgilerini daha çok araştırma etkinliklerinde kullanacak olanlar, gelecekte doktora yapmayı isteyenler ve akademik yaşamı düşünenler için “Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır.  

Psikoloji Bölümünde, daha önce Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitim-öğretimi görmüş olanlar için düzenlenmiş “Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı” da bulunmaktadır.

Sosyoloji günümüzde toplumların çok yönlü problemlerinin çözümü ve yeni bir gelecek hazırlama gibi önemli sorulara cevap verebilecek bir misyona sahip bulunmaktadır. Bu yönüyle, toplumların geleceğini belirleyecek “sosyal modeller” geliştirecek çalışmalara destek olabilecek bakış açıları ve araştırmalar sunmaktadır.

Sosyoloji eğitim felsefemiz, kendi sosyal gerçeklerimiz ve kültürel dünyamızı esas alarak,elde ettiğimiz bulguları değerlendirmek ve onlarla yeni bir toplum perspektifi oluşturmaktır.

Doğuş Üniversitesi sosyoloji bölümü, bütün bu hedef ve çalışma alanlarında yalnızca teorik olarak değil, uygulamalı ve problem çözücü bir metot ile eğitim ve araştırmalarını sürdürmek amacındadır. Burada en önemli hareket noktamız, yerli bir düşünce ve anlayışı etkin hale getirerek, özgün çalışmaları gerçekleştirmeye çalışmaktır. 

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilerimizin, öncelikle temel Türk dili ve edebiyatı eğitimi alarak, mezuniyet sonrası hizmet sunabilecekleri birçok alanda etkin olarak kullanabilecekleri sağlam bir dil ve edebiyat duyarlılığı ile yetişmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler üç ana grup altında toplanabilir: 

  • Türk dilinin özellikleri, evreleri, günümüzde doğru ve etkili kullanımı alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek. Ayrıca, tarihi, dönemleri, türleri ve yapıtları ile Türk edebiyatı hakkında temel ve bütünlüklü bilgi ve farkındalık kazandırmak
  • Kuramsal bir bakış açışının ışığında edebiyat okur-yazarlığı, yorumlama ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat, yaratıcı yazarlık ve editörlük gibi alanlar için elverişli donanımı geliştirebilecekleri bir zemin sunmak, böylelikle edebiyatımızın dünyadaki konumuna vâkıf olacak ve hak ettiği yeri alması için katkılarda bulunmaya aday mezunlar vermek
  • Uzmanlık alanlarını desteklemek üzere, modern dünyanın ve Türkiye’nin sosyal ve kültürel tarihi; bilimsel, felsefi ve etik düşüncenin temelleri; küreselleşmenin sosyal ve ekolojik yönleri; medya ve kitle iletişim süreçleri; bilgisayar teknolojileri ile istatistik gibi birçok konuda destekleyici eğitim olanağı yaratmak.

Fizik, evrenin oluşumunu ve işleyişini anlamaya çalışan temel bilim dalıdır. Fizik aynı zamanda manyetik rezonans görüntülemesi (MRI) ve lazer ameliyatları gibi donanım ve tekniklerin geliştirilmesi ve mühendislik, ziraat, biyoloji ve kimya gibi diğer disiplinlerdeki bilgi seviyemizin artırılması için gereken temel bilgiyi sağlayarak yaşam kalitemizi iyileştirir.

Modern fizik, güncel gelişmelerin ışığında, süperiletkenlik, fotonik, spintronik, biyofizik, nanoteknoloji gibi alanları da yakın geleceğin teknolojik alt yapısını oluşturacak seviyeye taşımıştır.

Birimimiz, üniversitemize, mühendislik fakültesindeki öğrencilerin programlarındaki zorunlu kimya derslerini vererek ve tüm üniversitenin faydalanabileceği seçmeli kimya dersleri açarak hizmet etmektedir.

Kimya eğitimimiz ile öğrencilere aşılanmak istenen, bilimsel gelişimde önemli olan “neden” ve “nasıl” sorularının sorulma alışkanlığı ve en önemlisi adım adım problem çözme yetisidir. Teorik kimya derslerinin paralelinde yapılan laboratuar deneyleriyle öğrenciler, derslerde kazandıkları bilgileri pekiştirme imkanı bulurlar.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi Acıbadem, Kadıköy, 34722 İstanbul
Tel: 444 79 97
Faks: 0(216) 327 96 31
E-Posta: fef@dogus.edu.tr