Bölüm Başkanından

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnesi olan insan zihniyle ilgilenir.  Bu çok özel varlığı anlama yolundaki çabalar bütün dünyada halen yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji Bölümü programları, mezunların temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir.  

Zorunlu dersler açısından psikoloji programı yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ve Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir.

Çağdaş bilim multi-disiplinerdir. Bu yaklaşım psikolojik süreçlerin beyin yapı ve süreçleri ile ilişkilendirilmesini içermektedir. Psikoloji programı “beyin temelli psikoloji” konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Psikoloji Bölümünde, lisansüstü eğitim-öğretim de yapılmakta olup bu eğitim, Psikoloji (Klinik) alanında verilmektedir. Mezunların bilgilerini uygulama alanlarında da kullanacaklarından hareketle, programların eğitim-öğretim dili Türkçe olarak seçilmiştir.

Eğitimin planlanmasında adayların çalışma alanları ve gelecek için planları göz önüne alınmıştır. Bilgilerini alanda kullanacaklar için “Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bilgilerini daha çok araştırma etkinliklerinde kullanacak olanlar, gelecekte doktora yapmayı isteyenler ve akademik yaşamı düşünenler için “Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır.  

Psikoloji Bölümünde, daha önce Klinik Psikoloji alanında Yüksek Lisans eğitim-öğretimi görmüş olanlar için düzenlenmiş “Yüksek Lisans Sonrası Doktora Programı” da bulunmaktadır.

Çağdaş yaşamın koşulları bütün sektörlerde psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji Bölümünün misyonu toplumun sorunlarını belirleyebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda, program, mezunların klinik psikoloji, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi uygulama alanlarında yetkin olmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Verilen eğitimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendilerine de uygulamasına; bunları kendini tanıma ve kontrol etmede, öz eleştiri yapma, ruh sağlığını koruma ve yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmede, bireysel farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmada kullanabilmesine önem verilmektedir.

Çağdaş, bilimsel ve multi-disipliner psikoloji konusunda kapsamlı eğitim sağlama misyonuna sahip Psikoloji Bölümünün vizyonu, kazandığı bilgi ve becerileri bilimsel ilerlemeye, toplumsal ve bireysel sorunları çözmeye, yetkin psikologları ülkeye ve dünyaya giderek artan sayılarda kazandırmaktır.

Prof. Dr. Ebru URAL
V. Bölüm Başkanı