Bölüm Başkanından

Psikoloji bilimi doğanın en karmaşık nesnelerinden biri olan insan zihniyle ilgilenir. Bu çok özgün varlığı anlama yolundaki çabalar bütün dünyada halen yoğun olarak sürmektedir. Psikoloji Bölümü programları, mezunların temel ve uygulamalı araştırmalar yapabilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, programlar, yöntem ve veri analizi konusundaki dersleri yoğun olarak içermektedir.

Zorunlu dersler açısından psikoloji programı yükseköğretime ilişkin yasa ve yönetmeliklere, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyonu ve Bologna Süreci için öngörülen standart ve ölçütlere uygun olarak düzenlenmiştir. Lisans eğitimi İngilizce ve Türkçe dillerinde verilebilmektedir.

Çağdaş bilim multi-disiplinerdir. Bu yaklaşım psikolojik süreçlerin beyin yapı ve süreçleri ile ilişkilendirilmesini içermektedir. Psikoloji programı “beyin temelli psikoloji” konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik ders ve etkinliklerden oluşmaktadır.

Psikoloji Bölümünde, lisansüstü eğitim-öğretim de yapılmakta olup bu eğitim, Türkiye’de yoğun ilgi gören klinik psikoloji alanının içeriği dikkate alınarak verilmektedir. Mezunların bilgilerini uygulama alanlarında kullanacaklarından hareketle, lisansüstü programların eğitim-öğretim dili Türkçe olarak seçilmiştir.

Eğitimin planlanmasında adayların çalışma alanları ve gelecek için planları göz önüne alınmıştır. Bilgilerini alanda kullanacaklar için “Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. Bilgilerini daha çok araştırma etkinliklerinde kullanacak olanlar, gelecekte doktora yapmayı isteyenler ve akademik yaşamı düşünenler için “Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmıştır.

Çağdaş yaşamın koşulları pek çok alanda psikolojinin bilgi, yöntem ve tekniklerini giderek daha da vazgeçilmez hale getirmiştir. Psikoloji Bölümünün misyonu, bireyin sorunlarını belirleyebilen, bu sorunları toplumun sorunlarıyla ilişkilendirebilen, yaratıcı çözüm yolları geliştirebilen ve bunları uygulamaya koyabilen psikologlar yetiştirmektir. Bu doğrultuda, program, mezunların klinik psikoloji, endüstri psikolojisi, sağlık psikolojisi gibi uygulama alanlarında yetkin olmalarını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Verilen eğitimde öğrencilerin bilgi ve becerilerini kendilerine de uygulamasına; bunları kendini tanıma ve kontrol etmede, öz eleştiri yapma, ruh sağlığını koruma ve yaklaşan herhangi bir sorunu fark etmede, bireysel farklılıklara toleranslı olma, empati kurma, diğerlerini anlama ve onlarla sağlıklı ve yapıcı iletişim kurmada kullanabilmesine önem verilmektedir.

Çağdaş, bilimsel ve multi-disipliner psikoloji konusunda kapsamlı eğitim sağlama misyonuna sahip Psikoloji Bölümünün vizyonu, kazandığı bilgi ve becerileri bilimsel ilerleme, toplumsal ve bireysel sorunları çözmede kullanan yetkin psikologları dünyaya giderek artan sayılarda kazandırmaktır.

Dr. Öğr. Üyesi Kahraman GÜLER
Bölüm Başkanı