Bölüm Başkanından

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğrencilerimizin, öncelikle temel Türk dili ve edebiyatı eğitimi alarak, mezuniyet sonrası hizmet sunabilecekleri birçok alanda etkin olarak kullanabilecekleri sağlam bir dil ve edebiyat duyarlılığı ile yetişmelerini önemsiyoruz. Öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz bilgi ve beceriler üç ana grup altında toplanabilir:

  • Türk dilinin özellikleri, evreleri, günümüzde doğru ve etkili kullanımı alanında bilgi ve becerilerini geliştirmek. Ayrıca, tarihi, dönemleri, türleri ve yapıtları ile Türk edebiyatı hakkında temel ve bütünlüklü bilgi ve farkındalık kazandırmak
  • Kuramsal bir bakış açışının ışığında edebiyat okur-yazarlığı, yorumlama ve eleştiri, karşılaştırmalı edebiyat, yaratıcı yazarlık ve editörlük gibi alanlar için elverişli donanımı geliştirebilecekleri bir zemin sunmak, böylelikle edebiyatımızın dünyadaki konumuna vâkıf olacak ve hak ettiği yeri alması için katkılarda bulunmaya aday mezunlar vermek
  • Uzmanlık alanlarını desteklemek üzere, modern dünyanın ve Türkiye’nin sosyal ve kültürel tarihi; bilimsel, felsefi ve etik düşüncenin temelleri; küreselleşmenin sosyal ve ekolojik yönleri; medya ve kitle iletişim süreçleri; bilgisayar teknolojileri ile istatistik gibi birçok konuda destekleyici eğitim olanağı yaratmak.

Türk edebiyatı, 8. yüzyıla ait Orhon yazıtlarından günümüzde büyük çeşitlilik sergileyen çağdaş örneklere kadar uzanan ve bu uzun soluklu yolculukta, kendine has kültürel değerlerle biçimlenerek, bunların başka kültürle temasından ortaya çıkan özgün sentezlerle renklenerek çağlayan ulu bir nehirdir. Bu bilinçle, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kurmakta temel amacımız, zengin dil ve kültür varlığımızı, geçmişinden geleceğe taşıyacak bilince sahip kuşaklar yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Osmanlı kültür hayatı içinde, Avrupa ile eş zamanlı olarak 19. yüzyılda başlayan Türkoloji geleneği ile modern edebiyat incelemelerinin özenli bir bileşimini yaptık.

Doğuş Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunları, eski Türkçe (Göktürk, Uygur vd.) ve Osmanlı Türkçesi hakkında temel bilgiye sahip ve modern Türkiye Türkçesinin inceliklerine hâkim bireyler olarak seçecekleri çalışma alanlarında etkin roller alacak akılcı ve sağduyulu bireyler olarak yetişecektir. Mezunlarımız, Türk edebiyatı metinlerini türsel çeşitliliği içinde, gerek biçimsel yönleriyle gerek tarihsel-toplumsal bağlamlarıyla ve taşıdıkları felsefi tartışmalarla kavrayabilecek becerilerle donatılacaktır.

Öğrencilerimiz, dünya gelişmelerini doğru kavrayabilmek, çeşitli disiplinlerden dersler alarak ilgi alanlarını ve bakış açılarını genişletebilmek için fakültemizin Psikoloji, Sosyoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve İletişim Bilimleri bölümlerinden veya üniversitemizin diğer fakülteleri tarafından sunulan derslerden alabilirler; çift ana dal veya yan dal dereceleri edinebilirler.

Sağlam bir dil duygusu ve edebiyat bilinci, kendini tanımanın, kültürel değerlerini geliştirebilmenin olmazsa olmaz koşuludur. Bu durum bireyler için olduğu kadar toplumlar için de böyledir. Yaşadığımız çağda kendi yerimiz, önemimiz nedir? Hangi uygarlıkların izlerini taşıyoruz ve hızla değişen dünyaya neler katabiliriz? Değerlerimiz nelerdir ve onları nasıl koruyabiliriz? Köklü tarihimizden, zengin kültürümüzden aldığımız güçle ve bunlara genç kuşakların katacağı yeniliklerle rekabetçi küresel sahnede nasıl en etkin şekilde var olabiliriz?

Bu soruları en güzel şekilde yanıtlayabilecek ve geçmişten güç alarak geleceği inşa edebilecek olanlar, Türk Dili ve Edebiyatı mezunlarımız olacaktır ve biz de bu kuşakların yetişmesine katkıda bulunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif TÜRKER
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı