Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı Dersler

Metin kavramı, metnin yapısını değerlendirmek, metinsellik ölçütleri sayesinde hangi yapıların metin olduğunu ayırt etmek. Metin türleri ve çözümleme yöntemlerinden yola çıkarak metinleri çözümlemek.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

 

Dersin amacı, Türk Dili ve Edebiyatı disiplinin temel konu ve kavramları ile tarihçesi hakkında bir bilinç kazandırmaktır. Bu çerçevede öğrenciye dil ve edebiyat kavramları, sözlü ve yazılı kültür arasındaki farklılıklar, filoloji çalışmalarının dünyada ve Türkiye’de başlangıcı ile başlayan bir akış içinde Türk dilinin ve edebiyatının gelişimi ile beş ana disiplin (Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili ve Halk Edebiyatı) tanıtılır. Örnek metinler, tema, anlatım biçimleri ve tarihsel arka plan dikkate alınarak incelenir.

 

Programın Temel Dersleri

Osmanlı Türkçesi alfabesi ve transkripsiyon alfabesi tanıtılır. Türkçe ünlülerin ve ünsüzlerin yazılışı, Türkçede bulunmayan harfler, Türkçenin çekim ve yapım ekleri, imlâsı kalıplaşmış kelimelerin yazılışı, Arapça unsurlara giriş, Farsça unsurlara giriş konuları işlenerek eski harfli metin okuma çalışmaları yapılır.

Programın Temel Dersleri

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Derste dilin sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi ve anlam düzeylerinin çözümlemesinin yanında disiplinler arası alanlar tartışılacaktır.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Osmanlı Türkçesi Grameri dersinde Osmanlı Türkçesini oluşturan üç dil olan Türkçe, Arapça ve Farsça unsurlar öğretilir, eski harfli metinler okutulur.

Programın Temel Dersleri

 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Klasik Türk Edebiyatı türleri ve özelliklerinden yola çıkarak metinlerin yorumlanması amaçlanır.Aruz Vezni, Mecaz, Söz ve Anlam Sanatlarının birlikte çözümlendiği örnekler verilir.

Programın Temel Dersleri

Arap ve Acem kaynaklı Divan Şiiri tanıtılır. Anadolu’da Divan Şiirinin başlama sürecindeki tarihsel arka planı ve karakteristik özellikleri örneklerle açıklanır.

Programın Temel Dersleri

 

Türk Dilinin dönemleri ve Eski Türkçe döneminin tanımlanması.
Orhun metinleri kapsamında, Bilge Kağan, Kültegin ve Tonyukuk yazıtlarının okunması, incelenmesi, yorumlanması.  
Uygur Döneminin Tarihi, kültürü ve inanç sistemi, Uygur döneminde kullanılan alfabe, Uygur dönemi dilinin özellikleri; Uygur Budist konulu metinlerinin okunması, incelenmesi ve yorumlanması. 

Programın Temel Dersleri

19. ve 20. yüzyılda eski harflerle basılmış olan tarihî metinler ve bu metinlerdeki dilbilgisi unsurları, tarihî metinleri hızlı okuyabilmek ve anlayabilmek için okuma çalışmaları.

Programın Temel Dersleri

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

 

Çağatay Adı ve Çağatay Hanlığının tanımlanması; Çağatay Türkçesi dönemleri; edebiyat temsilcileri, önemli eserler; Özellikle Nevayi ve eserleri; Çağatay Türkçesinin alfabesi, sesbilgisi, biçimbilgisi, sözdizimi özellikleri.

Programın Temel Dersleri

 

Türkçenin tarihi dönemlerinden Eski Anadolu Türkçesi dönemi müellifleri, telif ve tercüme eserler, dönemin dil özellikleri, sesbilgisel ve biçimbilgisel incelemeler, el yazması metin okuma ve dilbilgisi açısından bu metinleri değerlendirme.

Programın Temel Dersleri

 

Arap ve İran kaynaklarında nesir türünün gelişmesi. Anadolu sahasında ilk örnekler.
Sade nesir, Orta Nesir ve Süslü nesir türlerinin gelişmesi. Nesir ürünlerinin karakteristik özelliklerinin açıklanması Çeşitli dönemler özgü örnek metinler üzerinde karşılaştırmalı açıklamalar.

Programın Temel Dersleri

 

15, 16, 17 ve 18. yüzyıllarda yazılmış ve basılmış olan tarihî metinler okunmakta, bu metinlerdeki dil bilgisi unsurları üzerinde durulmaktadır. Tarihî metinleri hızlı okuyabilmek ve anlayabilmek için okuma çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca bu metinlerdeki dil bilgisi hususiyetleri, metin bağlamında ele alınmaktadır.

Programın Temel Dersleri

 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

 

Edebiyata kuramsal yaklaşımların, Aristoteles’in güncelliğini bugün de koruyan Poetika adlı eseri ile antik çağlardaki köklerinden başlayarak, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıldan itibaren gerek edebiyat üretiminin kendi bünyesinden türeyen anlatı bilimi kavramları gerek sosyoloji, tarih, psikoloji gibi diğer disiplinlerin ışığında gelişen kuramsal yaklaşımlar hakkında farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Yansıtma kuramı, toplumcu gerçekçilik, Marksist estetik, yeni tarihselcilik, biçimcilik, alımlama estetiği, metinlerarasılık, yapısalcılık ve göstergebilim gibi temel kuramların ana kavramları incelenir.

Programın Uzmanlık Dersleri 

 

Karşılaştırmalı edebiyatın tarihçesi ve temel kavramları; karşılaştırmalı edebiyatta ekoller ve tartışmalı konular (ulus analoji, ulusal edebiyat-ana dil Meselesi, ulus ötesi edebiyat incelemeleri, terminoloji, kuram ve metodoloji), derste ele alınan başlıca konulardır. Halk edebiyatı ve mitoloji metinlerinin karşılaştırılması ve karşılaştırmalı edebiyat alanında yeni yaklaşımlar da dersin kapsamındadır.

Programın Uzmanlık Dersleri

Türk Halk Edebiyatı metinlerinin tarihsel süreçte genel özellikleri, hece vezni, Türk Halk edebiyatında Aruz vezninin kullanılması, Türk Halk Edebiyatı metinlerinin yorumlanması, Tarihsel dönem içinde, muhtelif yüzyıllardaki toplumsal değişime paralel olarak ayni tür halk edebiyatı metinlerindeki değişikliklerin saptanması, Toplumsal değişimle birlikte ortaya çıkan yeni halk şiiri türlerinin saptanması.

Programın Temel Dersleri

Orta Türkçe dönemi, Karahanlılar ve Harezmlerin tarihi, kültürü ve inanç sistemi ile dil özelikleri; Kutadgu Bilig ve Divanu Lügati’t-Türk gibi belli başlı eserlerin okunması, incelenmesi, yorumlanması; Orta Türkçe dönemi dil özelliğine bağlı olarak, ses bilgisi, şekil bilgisi ve cümle bilgilerinin günümüz Türkçesinden farklı yönlerinin ayırt edilmesi.

Programın Temel Dersleri

 

Dilin tanımı ve Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin ses bilgisi, Türk dilinin ses değişmeleri, ses olayları, Türk hece ve kelimelerinin ses yapısı, Çağdaş Türkçede ses eğilimleri. Türkçenin biçim bilgisi, sözcük türleri, sözcük türetme yöntemleri, kip, görünüş ve zaman.

Programın Temel Dersleri 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

 

Mecazların, söz ve anlam sanatlarının açıklanması.
Metin şerhinde çeşitli telmihlerin (peygamber kıssaları, çeşitli din büyüklerinin ve velilerin öyküleri, çeşitli mitoloji kahramanlarının ve yerli kahramanların) örneklerle açıklanması.
Çeşitli dönemlere özgü örnek metinler üzerinde çalışmalar.

Programın Temel Dersleri

 

Modern Avrupa’nın felsefi birikimi ve gündelik hayat pratikleriyle Osmanlı kültürü arasındaki karşılaşmaların yarattığı dönüşümlerin edebiyatta temsili, yeni edebî türler ve biçimsel arayışlar. Yeni Türk edebiyatının oluşumu, öncü şahsiyetler, Tanzimat’ın ilk ve sonraki kuşakları, Servet-i Fünûn edebiyatı, eski-yeni edebiyat tartışmaları, Fecr-i Âti dönemi, millî ve milliyetçi edebiyat kavramları, Millî Edebiyat döneminin tarihî ve edebî yönden değerlendirilmesi, türlerin gelişimi ve edebiyat tarihi içinde öne çıkan metinlerin çözümlenmesi.

Programın Temel Dersleri

Arap ve İran kaynaklarında tasavvuf düşüncesinin gelişmesi, Orta Asya’da tasavvufun gelişmesi ve Anadolu’da tasavvuf düşüncelerinin başlama sürecinin karakteristik özelliklerinin tanımlanması

Programın Temel Dersleri

Sözcük grupları, cümlelerin çözümlenmesi, cümle türleri ve yapılarının incelenmesi ve Türkçenin anlambilimsel açıdan değerlendirilmesi, sözcük anlamı, cümle anlamı, metafor, metonimi.

Programın Temel Dersleri

Temel anlatım biçimleri ve yazılı iletişimde ilkeler. Dilin bileşenleri, ritim ve kompozisyon. Öykü, kısa film ve sinema metinleri gibi farklı türlerdeki metinleri, teknik, estetik, yaratıcı yazım ve anlam süreçleri açılarından keşfetmek, öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine, yazı dilini sadeleştirmelerine ve yazı üzerine düşünmelerine katkıda bulunmak.

Programın Uzmanlık Dersleri

 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

Türkiye Türkçesinde sözcük gruplarının temel özellikleri; sözcük gruplarının yapısı ve türleri, söz dizimi içindeki kullanım biçimleri; cümle yapıları ve türleri, cümleleri ögelerine ayırma. Yan cümleleri bulma ve çözümleme.

Programın Uzmanlık Dersleri

Nesir türlerinin genel özellikleri, Cumhuriyet’in ilk döneminde roman ve hikâye türü, 1950’lerin yeni siyasi ve ekonomik ortamında ve 1980 sonrasında roman ve hikâye türlerindeki değişimler; köy romanı, modern ve post-modern romanlar, deneme, anı, röportaj türlerinden örnekler

Programın Uzmanlık Dersleri

Türk Dünyası Kavramının Doğuşu, Türk Dünyası Kavramının Tanımları, Rusya Türklerinin Siyasi Tarihi, Altınordu, Kazan, Kırım Hanlıkları ile Azerbaycan, Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin tarihi. Edebiyatlarından örnek metinler okunması

Programın Uzmanlık Dersleri 

Modern kavramının tanımı, toplumsal ve edebî olarak modernizm; modern toplumun özellikleri, modern öncesi edebiyat, modern edebiyatın oluşum evreleri, edebiyatta baş gösteren yenilikler, özerk yapıt, özgünlük ve özgürlük, modernist metinlerde tema, dil ve üslup, yeni türler ve türsel değişim, modernizm, modernizm öncüsü Charles Baudelaire ve 19. yy. modernistleri, avangart edebiyat, Türk edebiyatında modernleşme, II. Yeni ve modernizm.

Programın Uzmanlık Dersleri

Programın Uzmanlık Dersleri

 

1923’ten günümüze modern Türk şiirinde evreler ve ekoller ile bağımsız şairler. Gelenekle modernizm dönemecinde Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’den, Garip hareketi ve İkinci Yeni şairlerine dönüşümün ana durakları; bağımsız şairler. Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Yedi Meşaleciler. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Garip temsilcileri: Orhan veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet. İkinci. Yeni’nin temsilcileri: Cemal Süreyya, Özdemir Asaf, Edip Cansever, Turgut Uyar, İlhan Berk, Ece Ayhan, Hisarcılar ve eserleri, Cahit Sıtkı Tarancı, Atilla İlhan, Necip Fazıl, Hilmi Yavuz, Murathan Mungan. Kadın şairler: Gülten Akın, Lale Müldür, Didem Damak, Birhan Keskin.

Programın Uzmanlık Dersleri

Editörlük nedir, uygulama alanları nelerdir? Yayınevi editörünün görevleri ve vasıfları, metin üzerinde yapılması gereken değişiklikler, düzeltmeler, yayın politikası oluşturma, kitap yayına hazırlama, kitap tanıtımı, süreli yayınlarda edebiyat-sanat editörlüğü

Programın Uzmanlık Dersleri

 

 

 

Eleştirinin dünyada ve Osmanlı-Türk edebî ortamındaki tarihi, eleştirinin temel kavramları ve dönemleri: Klasik, Romantik Neo-Klasik dönemler. Türk eleştiri tarihinde dönemler: Tanzimat Dönemi Eleştirisi, Servet-i Fünûn Dönemi Eleştirisi, Cumhuriyet Dönemi Eleştirisi; ideolojik, etik, tarihsel bakımdan eleştiri; sosyolojik-psikolojik, felsefi bakımdan eleştiri; tarihsel eleştiri; Yen Eleştiri yöntemi; toplumcu eleştiri; postmodernist eleştiri ve bunlarla ilgili tartışmalar.

Programın Uzmanlık Dersleri

Programın Uzmanlık Dersleri

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler

 

Yetkinlik Tamamlayıcı Dersler