Tarih Bölümü

Tarih; insan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları yer ve zaman göstererek nedensellik bağlamında inceleyen bir bilim dalıdır. Tanımdan hareketle Tarih'in sadece savaşlar, siyasi olaylar, bunların kronolojileri vb.den ibaret olmadığını, insanı ilgilendiren ve insanın yaptığı her şeyin tarihin konusu içinde olduğunu ve bunların birbiriyle olan ilişkilerinin sebep-sonuç açısından disiplinler arası yaklaşım ile incelenmesini gerektiren bir bilim dalı olduğunu ifade etmek daha doğru olacaktır.

Tarihin başlangıcından itibaren günümüze kadar varlığını sürdürebilen çok az miktardaki medeniyetlerden biri olan ve günümüz medeniyetinin şekillenmesine önemli katkısı olan medeniyetimiz, biz Tarihçilere incelenmesi gereken birçok alan sunmaktadır. Tarihimiz incelenip bilindik hale getirdikçe bir taraftan geçmişte başardıklarımızdan güç alarak günümüz dünyasının ortaya çıkardığı belirsizliklerle mücadele azim ve kararlılığımız artacak, diğer taraftan elde ettiğimiz tarihi perspektifin aydınlatması ve yol göstermesi ile daha uygun yaklaşımlar bulmamız olanak dahilinde olacaktır.

Doğuş Üniversitesi Tarih Bölümünde öğrencilerimizin; kendi tarihimizin yanında dünya tarihini oluşturan önemli medeniyetleri bilimsel esaslara göre araştırıp inceleyebilecek, lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek ve bu bağlamda tarihi kaynakları kullanabilecek düzeyde yetiştirilmesi esas alınmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Gökçen ÖZDEM