Dersler

İletişim Bilimleri Dersler

Bu derste çeşitli iletişim süreçleriyle birlikte iletişimin bir disiplin olarak ortaya çıkışı ve kapsamı betimlenecektir. İçsel, kişiler arası, kültürler arası iletişimin yanı sıra grup ve örgüt iletişiminin süreçleri ve işlevleri incelenecektir. Ardından kitle iletişimi ve medya üzerinde durulacak, bunu yaparken temel kavramsal modeller ve kuramlar aktarılacaktır. Medya kurumlarının yapısı ve işleyişi irdelendikten sonra gazete, dergi, televizyon, radyo, sinema ve internet gibi kitle iletişim araçları analiz edilecektir. İzleyici araştırmaları, medya ve toplum ilişkisi ders kapsamında ele alınacak konular arasındadır.

Zorunlu

Bu derste, akademik yaşama ve mesleki eğitime hazırlanırken öğrencilerin nesnel-eleştirel yazılı ve sözlü anlatımın temel kurallarını öğrenmeleri, bu konuda yerleşik uluslararası ilkeleri içselleştirmeleri amaçlanmıştır. Ders izlencesindeki çalışmalar bu asıl hedefe dönük olarak düzenlenmiştir. Akademik çalışmalarda uyulması beklenen genel yazılı ve sözlü anlatım kuralları yazma denemeleriyle pekiştirilmektedir.

Zorunlu

Bu ders görsel materyallerin yazılı basında, reklamlarda, fotoğraf ve sinema eserlerinde nasıl farklı biçimlerde kullanıldıklarına dair öğrencilere genel bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Görselliğe dair temel unsurlar ve terimlerin aktarılmasından sonra öğrenciler görsel temsil konusu fotoğrafik gerçek miti, iktidar ve ideoloji konularıyla ilişkilendirerek inceleyeceklerdir.

Zorunlu

Bu derste medya ve demokrasi ilişkisi bağlamında Türkiye'de çeşitli medya teknolojilerinin gelişimi öğrencilere tanıtılacaktır. Basının gelişiminin ardındaki toplumsal, siyasi ve ekonomik dinamikler incelenecek ve televizyon ile radyonun Türkiye'ye girişine değinilecektir. Türkiye'deki çeşitli sosyo-politik olaylar karşısında medyanın sergilediği tavır, medya endüstrisinin özelleştirilmesi ve sansür de ders kapsamında irdelenecek konular arasında bulunuyor.

Zorunlu

Bu derste haber içeriğinin nasıl belirlendiği ve belirlenen içeriğin nasıl haber formatına sokulduğu öğretilmektedir. Haber, bilgi toplamayı ve bunu sunmayı içerir. Bu doğrultuda derste yazılı basın ve televizyon gazeteciliğindeki bilgi sunma yöntemlerine odaklanılacaktır. Ayrıca öğrencilere olguları düzenleme, olayları metinle aktarma, Türkçe'yi doğru bir dilbilgisiyle düzgün bir tarzda kullanma, haber üretim sürecinde hızlı ve doğru bir biçimde çalışma yetileri kazandırılmaya çalışılacaktır.

Zorunlu

Bu derste toplumsal araştırmalardaki yöntemler ve tekniklerin tanıtılması amaçlanmaktadır. Sosyal bilimler araştırmalarında kullanılan temel kavram ve teknikler öğrencilere gösterilir. Ders üç aşamada işlenecektir; bilimsel sosyal araştırma ve araştırma tasarımı; nicel veri toplama ve analizi; nitel veri toplama ve analizi. Dersi alan öğrencilerin araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini ve süreçlerini anladıklarını göstermesi ve hem nicel hem de nitel araştırmaları eleştiril biçimde değerlendirebilmesi gerekmektedir.

Bu dersin amacı sosyal bilimler perspektifinden medyanın kuramsal temellerini sorgulamaktır. Medya kuramlarının gelişimi kitle iletişimine dair getirilen kuramların dört dönemi dahilinde ele alınacaktır; kitle toplumu kuramları, sınırlı etki görüşleri, eleştirel ve kültürel yaklaşımlar, anlam üretimine dair görüşler.

 

Bu ders kapsamında öğrencilere halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarının temel tanımları ve ilkeleriyle birlikte, söz konusu alanlarda çalışan profesyonellerin rolleri ve sorumlulukları tanıtılır. Her iki alanın işleyişi analiz edildikten sonra derste bunlara ilişkin düzenlemeler, toplumsal etkileri, halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarının stratejik planlama süreçleri irdelenir.

Zorunlu

Bu dersin amacı, film çalışmaları alanındaki gerekli temel bilgileri öğrenciye aktarmaktır. Ders temel olarak sinema tarihi ve film eleştirisini merkeze alan bir yaklaşımla yürütülecektir. Bu derste, filmin biçimsel ve anlatısal unsurlarını üzerinde durulacak, ayrıca ulusal ve uluslararası film çalışmaları bağlamında önemli filmleri, dönemleri ve yönetmenler ele alınacaktır.

Zorunlu

Bu derste temel terminolojisi, özet bir geçmişi, teknolojik gelişimi, temel teknik ve uygulamaları verilerek yayıncılığa genel bir giriş yapılır. Okumalar, tartışmalar, meslekten davetliler, kaydedilmiş yayınlarla birlikte derste alana ilişkin kuramsal ve pratik yaklaşımlar beraberce sunulur.

Zorunlu

Bu derste öğrencilere öncelikle siyaset bilimine dair temel terminoloji öğretilir. Özet biçimde kavramsal çerçevenin aktarılmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin idari sistemi ve geleneklerine değinilir, Osmanlı İmparatorluğu'ndan itibaren kaydedilen önemli tarihsel gelişmelere vurgu yapılır ve Türkiye'deki önemli devlet kurumları, anayasal gelişmeler tanıtılır.

Zorunlu

Bu derste karşılaştırmalı biçimde uluslararası/küresel haber akışı ve medya sistemlerine odaklanılır. Medyanın modernleşmesini takip eden değişimler, küreselleşmenin ülkeler üzerindeki etkisi, giderek artan ithal ürünler karşısında yerli medya içeriğinin kültürel karakterini koruma gayretleri, başta internet olmak üzere yeni iletişim teknolojilerinin etkileri derste işlenen konular arasındadır.

Zorunlu

Ders kapsamında medya bağlamında etik ilkeler ve uygulamalar üzerinde durulacaktır. Günümüz medyasına odaklanılarak, güncel örnekler üzerinden etiğe ilişkin farklı yaklaşımlar incelenecektir. Ayrıca, günümüzde farklı medya ve mecralarda etiğin sorunsallaştırılması eleştirel bir bakışla ele alınacak, medya etiğin geçmişten günümüze, geleneksel medyadan yeni medyaya, geçirdiği evrim tartışılacaktır.

Zorunlu

Ders yeni medya ve/veya sosyal medya temelli iletişim ve medya çalışmalarındaki güncel gelişmelere odaklanacaktır. Ayrıca ulusal ve uluslararası iletişim pratikleri, çalışmaları ve tartışmaları üzerine yoğunlaşılacaktır.

Seçmeli

Bu derste enformasyon toplumu kavramına ilişkin bir girizgâhın ardından toplumsal ve ekonomik bağlam dahilinde medya-teknoloji ilişkisi incelenir. Medya teknoloji alanındaki güncel gelişmelerin değerlendirilmesiyle birlikte öğrencilere yeni medyaya ilişkin kuramsal yaklaşımlar anlatılır. Derste ayrıca etkileşim ve katılıma vurgu yapılarak medya-izleyici ilişkisinin değişen doğası irdelenir.

Zorunlu

Derste kitle iletişimiyle toplumsal hayat arasındaki karmaşık etkileşimin çok disiplinli bir yaklaşımla sorgulanması amaçlanmaktadır. Bireyler, aileler, cemaatler, şirketler, uluslar ve dünya sistemine vurgu yapılarak enformasyon akışının farklı yollarla toplumsal örgütlenmenin çeşitli katmanlarını biçimlendirip, bunlar tarafından biçimlendirilmesi ele alınır. Öğrenciler geleneksel yazılı basından, radyo-televizyona ve yeni enformasyon teknolojilerine kadar tüm kitle iletişim araçlarını eleştirel biçimde değerlendirirler.

Zorunlu

Ders televizyon program yapımının temellerini öğrenciye aktarmak için tasarlanmıştır. Derste TV formatı yazma, içerik üretimi planlama ve gerçekleştirme temelinde TV üretim pratikleri üzerine odaklanılacaktır.

Seçmeli

Bu derste Batı dünyası ve Türkiye'deki popüler kültür olgusu, kültürel çalışmalara ilişkin güncel tartışmalar eşliğinde eleştirel bir tarzda değerlendirilir. Derste ilk olarak yüksek kültür, kitle kültürü ve popüler kültür sınıflandırmasına dair tartışmalar irdelenir. Sonrasında popüler kültür ve medya metinlerinin çeşitli yönleri farklı kuramsal yaklaşımlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulur.

Zorunlu

 

Öğrenciler bu derste medya kuramlarının ve medya araştırmalarında kullanılan yöntemlerin doğuşunu öğrenerek medya araştırmalarına giriş yaparlar. Öğrencilerin nicel, nitel, eleştirel kültür çalışmaları gibi farklı araştırma yöntemlerini tanıyabilmeleri amacıyla bunlara dair tartışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca farklı araştırma yöntemleri karşılaştırmalı analize tabi tutulur. Söz konusu araştırma yöntemlerinin kullanıldığı örnekleri okuyan öğrencilerin derste örnekteki araştırmacının tercihini tartışması beklenir. Bunun yanında öğrenciler kendi tasarladıkları bir araştırmayı yürütme sürecine vakıf konuma getirilmeye çalışılır. Nihayetinde öğrenciler medya araştırmalarının uygulandığı güncel alanları tanıyıp, kendi araştırma projelerini sunarlar.

Zorunlu

Ders televizyon çalışmaları alanında tüm güncel gelişmelerin takip edilmesini hedeflemektedir. Derste hem içerik üretim süreci ve hem bu içeriğin yorumlanması temelinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Seçmeli

Derste gazetecilik alanındaki değişim ve dönüşüm üzerinde durulacak, gazetelerin dijitalleşmesi, sosyal medya ile birlikte dönüşümü, yurttaş gazetecilik tartışmaları ele alınacaktır. Yeni gazetecilik biçimlerine ilişkin kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

Seçmeli

Bu derste, özel hukuk-kamu hukuku, anayasa, temel haklar ve sorumluluklar gibi hukuk alanına ilişkin temel konular gösterildikten sonra, iletişim ve medyaya dair yasal çerçevenin tanımı yapılır. İfade özgürlüğü, sansür, mahremiyet konuları tartışılır ve bu konulara ilişkin Türkiye ve uluslararası plandaki düzenlemeler incelenir. İletişim etiği de derste ayrıntılı olarak ele alınan konular arasındadır.

Zorunlu

Derste film prodüksiyonunun temel bilgisi verilecek ve sonrasında pratik çalışmalara geçilecektir.  Öğrenciler film yapımının farklı aşamaları üzerinde yoğunlaşacak ve özgün projeler üreterek bir film üretecektir. Ders kapsamında hem film tarihinin başlıca filmlerini hem de öğrencilerin çalışmaları analiz edilecek ve tartışılacaktır.

Zorunlu

Alternatif medyanın kuramsal olarak ele alınıp tartışılacağı derste, anaakım medya üretiminin dışında alternatif medyanın tarihten günümüze gelişimi ve dönüşümü üzerinde durulacaktır. Yeni medyaların ortaya çıkışıyla birlikte yeni alternatif medyaların günümüzde medya, toplum ve siyaset alanları üzerine etkisi incelenecektir.

Zorunlu

Ders sinema alanında hem ulusal hem uluslararası çalışmaların ele alınacaktır. Ayrıca, derste sinemanın yeni medya ile birlikte geçirdiği dönüşüm temelinde film çözümlemesi ve izleyici araştırmaları temelinde incelenecektir.

Seçmeli

Medyanın sanat ve kültür alanlarıyla iletişimi ve etkileşimi üzerinde durulacak olan derste, medya üretim süreçlerinde sanat ve kültürün kullanımı ve ayrıca sanat ve kültür ortamında medyanın işlevleri incelenecektir. Farklı sanat ve kültür pratikleri temelinde medya içeriği üretimi, tüketimi ve izleyici meseleleri eleştirel bir yaklaşımla ele alınacaktır.

Seçmeli