Dersler

Psikoloji Dersler

Bu ders biyolojinin, hücre yapısının ve bölünmesinin, kalıtım, genetik ve evrimsel mekanizmanın temel kavramlarını tanıtır. Hayvan anatomisi ile nöronlar ve nöronlar arasındaki iletişim ele alınır. Otonom sinir sistemi, omurilik, korteks altı ve kortikal yapılar işlenir, motor sistemi ayrıntılı olarak ele alınır. Diğer konular ise sinir sistemi gelişimi ve bozukluklarından oluşmaktadır.

Zorunlu

Bu ders psikolojinin doğasını ve çağdaş psikolojiyi ve alt dallarını ve kısaca tarihsel kökenleri ile araştırma yöntemlerini tanımlar. Derste psikolojik süreçlerin nörolojik temelleri açıklanır. Duyum, algı, dikkat, bilinç düzeyleri, öğrenme, hafıza, düşünme ve problem çözme konuları hakkındaki bulgular, güncel bakış açıları ve teoriler tanıtılır.

Zorunlu

Motivasyon ve duygu, düşünme ve problem çözme, bireysel farklılıklar, zeka, kişilik ve sosyal psikoloji, stres, sağlık ve başa çıkma, psikopatoloji, psikoterapi teknikleri, ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin bulgular, güncel bakış açıları ve teoriler tanıtılır.

Zorunlu

Bu ders psikolojik araştırmaların temel kavramlarını ve stratejilerini tanıtır. Araştırma yöntemleri olarak doğal gözlem, anket, test, envanterler ve öz bildirim ölçekleri ele alınır. Davranışsal değerlendirme, değerlendirme ve değerlendirme ölçekleri, ölçümlerin geçerlik ve güvenirlikleri tanıtılır. Değişken türleri, veri toplama, organize etme, veri özetleme ve resimle gösterme (örn. grafik gösterim) açıklanır. Frekans, frekans dağılımı, merkezi eğilim ölçüsü (ortalama, medyan, mod) ve yayılım (standart sapma, varyans), olasılık dağılımı gibi betimleyici istatistiklerin temel yaklaşımları ve teknikleri açıklanır.

Zorunlu

Bu ders öğrencilere psikolojinin tarihi kökenlerini tanıtmayı amaçlar. Derste psikolojinin bilim öncesi geçmişi, psikoloji biliminin kurulmasından sonraki felsefi gelişimler ve bunların etkileri incelenir. Psikolojinin sonradan gelen ekolleri ve bu ekollerin modern psikolojideki etkileri tartışılır.  

Seçmeli

Bu ders, psikolojideki çeşitli sorunlara eleştirel düşünme tekniklerinin uygulanması üzerine odaklanır. Ders boyunca sahte bilimin fark edilmesi ve eleştirel olarak belirlenmesine önem gösterilir. Öğrenciler medyadaki bilimsel psikolojik savları değerlendirmeleri için cesaretlendirilir. Öğrencilerin yayınlanan araştırmaları eleştirel bir şekilde değerlendirebilmeleri için yanlışlanabilirlik, işlemselcilik, çoklu nedensellik ve birbirini tamamlayan kanıtlar gibi konular ele alınır.

Seçmeli

Bu ders, farklı deneysel araştırma desenlerini, gruplar-arası ve grup içi desenleri ve N=1 desenlerini tanıtır. Yarı deneysel desen, enlemesine kesit deseni ve boylamsal desenler, nitel araştırma yöntemleri açıklanır ve eleştirel bir biçimde analiz edilir. Derste çıkarsamalı istatistikteki örnekleme, örnekleme dağılımı ve denence sınama gibi temel konular ele alınır. T-testi, z-testi, varyans analizi, kovaryans analizi gibi çıkarsamalı istatistik teknikleri açıklanır. Chi karesi ve farklı türlerdeki doğrusal regresyon ve korelasyon konuları ele alınır.

Zorunlu

Bu ders, psikolojinin deneysel nitelik kazandığı süreci ele alır ve psikolojik olaylara göre deneysel yöntembilimin temel yaklaşımlarını, ilkelerini ve tekniklerini tanıtır. Bağımsız ve bağımlı değişkenler, kontrol değişkenleri detaylı bir şekilde tartışılır. Psikolojik deneylerdeki olası hata kaynakları ve bunları kontrol etmek amacıyla kullanılan çeşitli teknikler üzerinde önemle durulur. Yöntemin eleştirel değerlendirilmesi amacıyla standart bir örnek kullanılarak seçilen makaleler değerlendirilir. Bu ders aynı zamanda Amerikan Psikologlar Derneği’nin yönlendirici ilkelerine ve kurallarına göre rapor yazmanın temellerini anlatır.

Zorunlu

Bu ders gelişim psikolojisinin kavramları ve araştırma yöntemlerini genel olarak açıklar ve insan gelişiminin çeşitli yaklaşımlarını bütünleşmiş bir şekilde ele alır. Ders, yaşamın farklı dönemleri ile ilişkili psikolojik sorunlar üzerine geliştirilmiş teori ve araştırmaları gözden geçirir. Fiziksel, algısal, psikomotor, bilişsel, dilsel, kişisel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişimi içeren yaşam değişimleri açıklanır.

Zorunlu

Ders, sosyal psikolojinin teorilerinin tarihsel açıklanmasını, ilkelerini, yöntemlerini ve araştırma konularını sunar. İnsanların çeşitli düşünme ve birbirleri ile ilişki kurma biçimleri incelenir. Ders sosyal algı, sosyal yargı, tutumlar, tutum oluşumu ve değerleri işler. Kişilerarası çekicilik, hoşlanmama, incitme, yardım etme, diğerleri ile rekabet etme ve işbirliği yapma gibi sosyal ve grup etkisi; ikna ve uyum, gruplar arası çatışmalar ve agresyon gibi konular ele alınır. Sosyal davranışın ve bu davranışın günlük yaşamdaki etkisini eleştirel değerlendirmeye olanak sağlayan becerilerin gelişiminde önemle durulur.

Zorunlu

Bu ders, insan bilişinin ve zihinsel süreçlerin çalışmalarının genel olarak değerlendirmesini sağlar. Bilgi işlemleme modeli dahil olmak üzere, insanların bilişsel süreçlerine ilişkin çalışmaların farklı teorik yaklaşımlarını açıklar. Ders algı, dikkat, bilinç, öğrenme, hafıza, dil, düşünme, problem çözme ve yönetici işlevler üzerine odaklanır. Günlük yaşamdaki, eğitim ve iş ortamındaki pratik uygulamalar ele alınır.

Zorunlu

Bu ders, öğrenme ve koşullanmanın temel ilkelerinin anlaşılması amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilere çeşitli bakış açıları sunarak öğrenme alanının kapsamlı olarak anlaşılabilmesini sağlar ve güncel araştırma bulgularının yanı sıra öğrenmenin önemli kavramlarına, ilkelerine ve ana teorilerine odaklanır. Sınıf çalışmalarının bir parçası, temel öğrenme ilkeleri ve teorilerinin yaşam deneyimi üzerine uygulanabilmesidir.

Zorunlu

Bu dersin kapsamı, psikolojinin alt dallarının güncel yaklaşımları ve sorunlarını içerir.  Derste vurgulanan konu çok sayıda konu arasından seçilir. Güncel gelişmeler ve yaklaşımlar, teorik altyapılar ve en son çalışmalara değinilir ve değerlendirilir.

Seçmeli

Bu ders, yaygın olarak kullanılan bilgisayarlaştırılmış istatistik yazılımının güncel versiyonunu kullanarak ilk olarak betimleyici istatistik (aritmetik ortalama, varyans, standart sapma); çıkarsamalı istatistik (örneğin, t-testi, z-testi, varyans analizi), ortalamaların post hoc karşılaştırmaları; basit ilintisel analizler (doğrusal korelasyon ve regresyon) analizlerinin uygulanma yöntemlerini ele alır. İkinci adım olarak çoklu korelasyon ve regresyon analizleri, lojistik regresyon, faktör analizi ve parametrik olmayan istatistiğin uygulanma prosedürlerini tanıtır. Öğrenciler bir çalışma yaparlar ve veri toplarlar; sonrasında ise eğitimini aldıkları yazılımı kullanarak topladıkları veriyi analiz ederler. Amerikan Psikologlar Derneği’nin yönlendirici ilkelerine ve kurallarına göre bir sonuç raporu hazırlarlar.

Zorunlu

Bu ders, disiplinler arası bir alan olan psikolinguistikteki güncel meseleleri inceler. Konular dilsel bilgi, dilin biyolojik temelleri, dil edinimi, dili anlama ve konuşma, dilin düşünce ile ilişkisi gibi başlıklardan oluşur. Chomsky’nin evrensel gramer görüşü ile alternatif teoriler gibi teorik tartışmalar üzerinde önemle durulur.

Seçmeli

Bu ders, insan davranışını ve bilişini adaptasyoncu bakış açısından değerlendirir. Konular Darwin’in doğal seçilim aracılığı ile evrim teorisi, daha güncel olan kapsayıcı uyumluluk teorisi, erkeklerin ve kadınların eş bulma stratejileri, ebeveynlik ve akrabalık, gruplar arası işbirliği ve çatışmalar, statü ve sosyal baskınlık, modüler zihin kavramı, insan beyninin evrimi ve benzersizliği, dilin ve diğer bilişsel kapasitelerin evrimi ve psikolojide birleştirici bir tema olarak evrimsel düşünme gibi başlıklardan oluşur.

Seçmeli

Bu ders, davranışsal ve bilişsel olayların genetik temellerine giriş niteliğindedir. İşlenen konular Mendel’in kalıtım kanunu ve kanundaki istisnalar; DNA’nın yapısı; modern gen saptama teknikleri; kalıtsallık kavramı; bilişsel becerilerin, engellerin ve kişiliğin genetik temelleri; genotip ve çevre etkileşimi ve daha kapsamlı doğa-yetiştirme probleminden oluşmaktadır. Bunlara ek olarak davranışsal genetikte evlat edinmenin rolü ve ikiz çalışmaları ele alınır.

Seçmeli

Bu ders felsefi, psikolojik, nörobiyolojik ve fenomenolojik bakış açıları ile bilinç çalışmalarına giriş yapar. İşlenen konular, bilincin filozoflar için neden “zor bir problem” olduğu ve bunun dikkat ve algı ile ilişkisinden oluşur. Psikanalitik teorideki bilinç düzeyleri özellikle vurgulanır ve değerlendirilir. Diğer konular ise öz benlik ve özgür irade; bilincin evrimi; hayvan bilinci; makinelerde bilinç olma ihtimali; bilincin sinirsel ilişkileri; bilinçdışı bilgi işlemleme; altıncı his ve diğer normal ötesi olaylar; rüyalar, halüsinasyonlar, meditasyon ve diğer değişen durumlar; fenomenoloji ve nöro-fenomenolojiden oluşmaktadır.

Seçmeli

Bu ders, nitel araştırmaya yabancı olanlar için planlanmıştır. Nitel analizin teorik altyapıları, temel veri toplama yöntemleri (örneğin; gözlemleme, mülakat, yansıtıcı not yazma) ve teknikleri hakkında genel değerlendirme sağlar. Öğrencilerin bu yöntemi uygulama becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, öğrenciler sınıf dersleri ve tartışmalar ile bilgi edindikleri sırada alan çalışması yapar.

Seçmeli

Bu ders, bilişsel gelişim ve bilişsel gelişimin biyolojik temelleri gibi konuları işler. Daha detaylı olarak tartışılacak konular, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilir.

Seçmeli

Bu ders, sosyal psikolojinin güncel konularına odaklanmış bir çalışmadır. Daha detaylı olarak tartışılacak konular, öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçilir.

Seçmeli

Bu ders, gelişim psikolojisinin güncel konularına odaklanmış bir çalışmadır. Günümüzdeki önemli toplumsal meselelere özellikle önem verilir.

Seçmeli

Bu ders, tartışmanın yanı sıra çeşitli araştırma bulgularını derinlemesine analiz ederek, öğrencilerin seçtikleri alan olan sosyal psikolojideki (örneğin; tutum değişimi, çekicilik, yardım davranışı) bilgilerini artırmalarına yardımcı olur.

Seçmeli

Bu ders, sosyal psikolojideki pratik deneyimleri ele alır. Öğrencilerden öğretim üyesi işbirliğiyle bir araştırma konusu bulmaları, bir araştırma deseni oluşturmaları, araştırmayı yürütmeleri ve verileri analiz etmeleri beklenir. Ders yazılı araştırma raporu temel alınarak değerlendirilir.

Seçmeli

 

Ders, alanın çok disiplinli doğasını tanıtır ve bilişsel nörobilimde teknik dallardan (mühendislik dalı) felsefeye uzanan birçok disiplini ele alır. Tüm bu alanların psikolojik olayları (bilişsel, duygusal ve davranışsal) anlamadaki katkılarına dikkat çekilir. Çoklu teknolojik yaklaşımın faydaları açıklanır ve araştırma bulguları aracılığı ile gösterilir.

Seçmeli

Bu ders, insan belleğinin detaylı olarak çalışılmasından oluşur. Öğrenme, bellek konsolidasyonu, depolama ve geriye getirme evreleri ile çok aşamalı hafıza süreci anlatılır. Bu süreçlerin nörofizyoloji ile ilişkili temelleri de dersin olası konuları arasındadır. Tanık belleği, otobiyografik bellek, fotografik bellek ve yaşlanmada hafızanın zayıflaması sınıf çalışmalarının kapsamında yer almaktadır.

Seçmeli

Bu ders, motivasyon ve duygu çalışmalarındaki kavramsal ve deneysel yöntemlere odaklanır. İşlenen konular içgüdüler, dürtüler, amaçlı davranış, sosyal ve ego bütünleyici güdüler; duyguların doğası ve gerekçeli davranış; motivasyon ve duyguda fizyolojik değişkenler; güdüsel çatışma ve çözümünden oluşmaktadır.

Seçmeli

Bu ders, davranışın biyolojisi üzerinde durur. Zihinsel süreçlerin ve davranışın nöroanatomik, fizyolojik ve psikofarmakolojik temellerini tanıtır. Deneysel bulgulara dayalı araştırma yöntemleri ve duyu, algı, öğrenme ve bellek, bilinç, duygular, üreme davranışı ve seçilmiş nöropsikiyatrik bozukluklar gibi psikolojik süreçlerin biyolojik temellerine ilişkin ilkeler tanıtılır.

Zorunlu

Ders, yetişkinlerde görülen ruhsal ve davranışsal bozukluklara yönelik tarihsel yaklaşımları gözden geçirir. Günümüzde kullanılan tanısal değerlendirme ölçütleri rehberindeki (DSM-5) tanı gruplarını açıklar. Güncel ampirik bulgular, kavramsal modeller ve/veya seçilmiş psikopatolojik bozukluklarda etkili olan teoriler; psikopatolojinin davranışsal, bilişsel, sosyokültürel ve genetik açılarından tartışılır. Ders aynı zamanda değerlendirme, etiyoloji, prognoz ve semptom yönetimi konularını ele alır.

Zorunlu

Bu ders, kişiliğin gelişimi ve şekillenmesini ele alır. Kişilik teorileri tanıtılır ve eleştirel bir şekilde analiz edilir. Bireysel farklılıklar çalışılır ve objektif testler, envanterler ve projektif testler olmak üzere kişilik değerlendirme yöntemleri incelenir.

Zorunlu

Bu ders duyum ve algı modellerindeki güncel bulguları ve etkili teorileri inceler. Süreçler psikolojik ve nörofizyolojik düzeyde işlenir. Görsel ve işitsel modaliteler üzerinde durulur.

Seçmeli

Bu ders, bebeklikten ergenlik dönemine kadar olan gelişimde meydana gelebilecek yatkınlaştırıcı etkenleri inceler. En son sınıflandırma sisteminde yer bulan çocuk ve ergen tanı grupları tanıtılır. Seçilmiş psikopatolojik bozukluklardaki güncel ampirik bulgular ve kavramsal modeller ve/veya etkili teoriler tartışılır. Derste değerlendirme yaklaşımları ve tedavi yöntemleri ele alınır.

Seçmeli

Bu ders, topluluk psikolojisine giriş yapılmasını sağlar. Ele alınan konular ekolojik çerçeve, çeşitlilik paradigmaları, sosyal değişim, güçlendirme, sağlık eşitsizlikleri ve sağlıklı kentler hareketinden meydana gelmektedir.

Seçmeli

Bu ders, özellikle çalışma ortamlarında ve iş örgütlenmelerinde meydana gelen davranışsal olayları ele alır. Bu alanın amacı olan örgütsel başarının ve personelin iyi oluşunun eşzamanlı olarak arttırılması açıklanır. Özellikle personel seçimi, eğitimi ve terfi gibi konular üzerinde durulur.

Zorunlu

Bu ders, psikolojik ilkelerin tüketici davranışına nasıl uygulandığının tam olarak kavranmasını amaçlar. İşlenen konular arasında; tüketici satın alma davranışının altında yatan temel motivasyonları anlamak, bireylerin alternatif seçeneklere verdikleri tepkilerin nasıl farklılaştığının yanı sıra tüketicilerin ürün çeşitliliğini nasıl algıladığı ve buna nasıl tepki verdiğini belirlemek, tüketici doyumunu ölçmek amacıyla tekniklerin ve yöntemlerin uygulanması, öğrenme süreçlerinin satın alma davranışı ve marka bağlılığındaki bağlantısı, görsel algı ve bellek gibi algısal süreçlerin satın alma davranışı ile ilişkisi ve kişilik boyutları, öz-kavram, durumsal ve grup etkilerinin satın alma davranışı ile ilişkisi yer almaktadır.

Seçmeli

Bu ders, psikolojik ölçme ve değerlendirmenin temel ilkeleri ve prosedürlerini tanımlar. Konular arasında ilişkili tarihsel ve yasal/etik değerlendirmeler ve yaklaşımlar; ölçme geliştirme teknikleri; güvenirlik, geçerlik, yararlılık ve normalizasyon yer alır. Öğrenciler gelişim, zeka ve kişilik testlerine yönelik bilgi kazanır. Özellikle klinik, danışmanlık ve eğitimsel alanlarda kullanılan testler üzerinde çalışılır.

Zorunlu

Bu ders, yaygın olarak kullanılan bilgisayarlaştırılmış istatistik yazılımının güncel versiyonunu (örneğin, SPSS) kullanarak çoklu korelasyon ve regresyon analizleri, lojistik regresyon, faktör analizi ve parametrik olmayan analiz tekniklerini gösterir.

Seçmeli

Bu ders, modern psikolojide nörobilimsel bakış açısı gibi yeni geliştirilen bakış açılarını tanıtır. Bakış açısının etkisi, psikolojik araştırmadaki çıkarımları ve psikolojinin uygulamalı alanlarındaki etkileri tartışılır.

Seçmeli

Bu ders, beyin, davranış ve zihin ile ilişkili olarak sinir sisteminin derinlemesine çalışılmasını içerir. Derste tarihsel arka plan ve nöropsikoloji ile ilgili felsefi formülasyonlar işlenir. Nöropsikolojik testlerin üzerinde önemle durularak nöropsikolojinin yöntem ve teknikleri tanıtılır. Hastalık, bozukluk ve beyin lezyonlarının ruhsal ve davranışsal süreçlerdeki etkileri klinik nöropsikoloji bağlamında ele alınır.

Zorunlu

Bu ders, psikolojinin seçilen bir alanında bir araştırma raporu tasarlama, yürütme ve yazma ile laboratuvar ya da alan deneyimi kazandırmayı amaçlar. Öğrencilerin bağımsız araştırmacılar olma becerilerini geliştirmeyi hedef alır. Bu derste öğrenciler bir araştırma problemi seçerler; alanyazını araştırırlar, bir çalışma yürütürler, veri toplarlar ve veriyi analiz ederler. Amerikan Psikologlar Derneği’nin kılavuz ilkeleri ve kuralları doğrultusunda bir çalışma raporu hazırlarlar.

Zorunlu

Bu dersin amacı, cinsiyet çalışmaları alanındaki teorileri ve araştırmaları incelemektir. Cinsiyet rollerinin ve cinsel kimliklerin gelişimi, cinsiyet ile ruhsal/fiziksel sağlık arasındaki ilişki, aile meseleleri, şiddet, iş, cinsellik, duygular ve kişilerarası ilişkiler bu dersin konuları arasında yer almaktadır.

Seçmeli

Bakım vermek ve bakım almak, insan ilişkilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Sosyal, geleneksel, ilişkisel ve aynı zamanda kişilerarası boyutların üzerinde durulması gerekir. Bu derste sistem yaklaşımı ile meydana geldikleri bağlamda, hem resmi (hasta bakımı, profesyonel çocuk bakımı vb.) hem de resmi olmayan (yaşlı bakımı, ebeveynlik vb.) bakım vermenin ve bakım almanın teorik ve araştırma esasları incelenir.

Seçmeli

Bu ders yetişkinlikte ve yaşlanma süresince meydana gelen fiziksel, bilişsel-duygusal, nörofizyoloji ile ilgili ve nörofizyolojik değişimleri ele alır. Öğrenciler alanyazını tarayarak güncel araştırma bulgularını ve etkili teorileri araştırır. Sağlıklı yaşlanma kavramı ve yaşlanma süresince meydana gelebilecek olumsuz etkileri tersine döndürebilecek ya da yavaşlatabilecek tedavisel müdahaleli programlar eleştirel olarak değerlendirilir.

Seçmeli

Bu ders, gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalar üzerinde pratik deneyim kazanılmasını sağlar. Öğrencilerin bir araştırma konusu bulmaları ve öğretim üyesi işbirliğinde bir araştırma deseni oluşturmaları, araştırmayı yürütmeleri ve veriyi analiz etmeleri beklenir. Ders yazılı araştırma raporu temel alınarak değerlendirilir.

Seçmeli

Bu ders, öğrencilere suç araştırılması, hem suçlunun hem de mağdurun değerlendirilmesi, mağduriyet dinamikleri, suçluların psikolojisi, görgü tanığı ifadelerinin güvenirliği, mahkum edilmiş kişilerin tedavisi ve rehabilitasyonu gibi alanlarda psikolojik bilgi ve tekniklerin tanıtılmasını amaçlar.

Seçmeli

Bu ders, psikolojide araştırmaya ilişkin evrensel etik yasalar, kurallar ve ana esaslar ve bunların klinik merkezlerde, eğitim ve öğretim kurumlarında, işyerlerinde ve sektörde uygulanmasını ele alır. Yayım süreçlerinde dikkate alınması gereken etik kurallar ve yönlendirici ilkeler açıklanır. Böylece öğrenciler bu derste araştırma, alan uygulamaları ve yayınlar için gerekli beceriler ile donatılır.

Zorunlu

Bu ders, deneysel olarak elde edilen denek ve edimsel koşullanma ilkelerini ve bu ilkelerin insanların ve insan olmayanların davranışlarını açıklamadaki rollerini tanıtır. Davranış analizinin felsefesi, kavramları ve ilkelerinin derinlemesine açıklanmasını içerir. Ders pekiştirme, uyarıcı kontrolü, sönme, vb. ilkeleri ve bu ilkelerin sosyal önem taşıyan davranışsal problemlerin ele alınmasında yaygın olarak nasıl kullanıldığını işler.

Seçmeli

Bu dersin amacı, deneysel psikolojinin belirli bir alanında (biliş, fizyoloji, algı, öğrenme, vb.) araştırma deneyimi kazanılmasını sağlamaktır. Öğrencilere farklı araştırma problemleri için doğru araştırma desenini seçmeleri amacıyla eğitim verilir. Ders, bilim felsefesindeki son gelişmelerin ışığında araştırma yöntembilimindeki yeni fikirleri tanıtır. Öğrencilere Amerikan Psikologlar Derneği’nin yönlendirici ilkeleri, kuralları ve güncel olarak kullanılan istatistik yazılımlarından biri öğretilir. Öğrenciler olası mezuniyet projesi için kabul edilebilir bir araştırma önerisi yazarlar.

Seçmeli

Bu ders aile ve grup sistemlerinin altında yatan ana ilkeler üzerinde odaklanır. Bireylerin davranışlarının grup dinamikleri kapsamında anlaşılması özellikle vurgulanır.

Seçmeli

Bu ders, insan davranışına yönelik davranışsal ve bilişsel yaklaşımların tarihsel arka planını inceler. Davranışsal ve bilişsel yaklaşımlar, diğer psikolojik yaklaşımlar ile kıyaslanır ve karşılaştırılır.

Seçmeli

Bu ders, klinik psikolojide araştırma önerisi yazmak üzerine pratik deneyim kazanılmasını sağlar. Öğrencilerden sağlık ve hastalık, baş etme, hekim/danışman ve hasta iletişimi, bağlılık, sosyal destek ve öz-düzenleme gibi konular üzerine bir araştırma konusu bulmaları beklenir. Öğretim üyesi ile işbirliği kurarak bir araştırma deseni oluştururlar, araştırma prosedürlerini tasvir ederler ve kullanılacak testlere ya da ölçüm araçlarına karar verirler.

Seçmeli

Ders temel yardım etme becerilerini ele alır; bunlar duyarlılık, empati, ilgi, soru sorma, yüzleştirme ve problem çözmeden oluşur. Öğrenciler klinik değerlendirme, hedef belirleme, vaka planlama ve vaka yönetimi gibi konuların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesini öğrenir. Grup içinde pratik ve gözlem, dinleme, görüşme, kaydetme ve raporlama alanlarında beceri gelişiminin devamı sağlanır.

Seçmeli

Bu ders öğrencilere tanısal bir terim olan “özgül öğrenme güçlüğü” başlığı altında yer alan çeşitli öğrenme problemlerini tanıtır. Öğrenciler bozukluğun nöropsikolojik ve olası genetik temellerini; bozukluğu puanlama ve değerlendirmede kullanılan testleri ve envanterleri, ve psikoeğitsel rehabilitasyon yöntemlerini öğrenir. Öğrenmenin fobi, kaygı, davranışsal bozukluk ve karşıt gelme bozukluğundaki rolü tartışılır.

Seçmeli

Bu dersin amacı öğrencilerin zihinsel değerlendirme ve zeka katsayısı ile ilgili problemler ve sorunların iç yüzünü anlamalarına yardımcı olmaktır. Derste farklı değerlendirme yöntemleri üzerinde durulur. Öğrencilere projektif ve objektif test örnekleri ile güncel olarak kullanılan zeka testi öğretilir.

Seçmeli

Bu ders kişilik uygulamalarının temel kavramları ve tekniklerini ele alır. Öğrencilere kişilik uygulamalarının davranışsal, objektif ve projektif teknikleri öğretilir.

Seçmeli

Bu ders ruhsal ve davranışsal bozukluklarla ilişkili kavramların (anormallik gibi), bakış açılarının (davranışsal, bilişsel, psikodinamik, kişilerarası, sosyokültürel, genetik ve biyolojik gibi), sorunların (etiyoloji, mizaç, gelişim, risk faktörleri gibi) ve psikoterapilerin (bilişsel, grup, psikoanaliz) genel olarak değerlendirilmesinden oluşur. Bu derste psikologların klinik ekip içinde sahip oldukları rol ve sorumluluklar tartışılır.

Zorunlu

Bu ders, yeni gelişmekte olan ilişki biliminin bir girişi niteliğinde tasarlanmıştır. Alana hüküm süren ana teoriler güncel, konu ile ilişkili deneysel çalışmalar ile birlikte işlenir. Yakın ilişkiler çalışmaları ile ilgili metodolojik ve analitik konuların tartışılması, bu teorilerin ve deneysel bulguların Türk toplumuna uygulanabilirliğine ilişkin tartışmalarla birlikte yürütülür.

Seçmeli

Bu ders, stresin biyolojik ve fizyolojik temellerini tanımlar. Selye’nin Genel Adaptasyon Sendromu’na oldukça önem verilir. Stres yönetimine ilişkin bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar açıklanır. Dersin ikinci yarısı, stresin azaltılmasına yönelik becerilerin geliştirilmesine ayrılır.

Seçmeli

Her bir öğrenciden, öğretim üyesinin gözetimi altında ilgi duydukları bir konuda araştırma projesi hazırlaması; literatürü kapsamlı olarak incelemesi; araştırma desenine, araştırma prosedürlerine ve ölçüm araçlarına karar vermesi; araştırmayı yürütmesi; data toplaması ve datayı analiz etmesi beklenir. Amerikan Psikologlar Derneği’nin yönlendirici ilkelerine ve kurallarına göre yazılı bir rapor hazırlanır. Öğrencilere açık olan mezuniyet projesi, üç öğretim üyesinin yer aldığı bir komiteye sunulur.

Seçmeli