Dersler

Sosyoloji Dersler

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

 Sosyal düzen; hukukun prensipleri; hukukta hiyerarşi; Kanunun dalları; Kanuni ilişkiler ve haklar; Finansal araçların kanunu; Ticari Hukuk; Kanunda bireysel haklar; Özel Sözleşme çeşitleri (leasing, franchising, factoring, fortfaiting).

Sözlü iletişim, sözsüz iletişim, yazılı iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim.

Temel mantık derslerinden biri olarak müfredatımızda yer alan Sosyal Bilimler için Matematik dersinde sayılar ve sayılar üzerinde işlemler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar ve grafikleri, cebirsel fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar, limit, süreklilik, türev, diferansiyel ve uygulamaları, belirsiz integral, elemanter fonksiyonların integralleri ve integral alma teknikleri, belirli integral ve uygulamaları üzerinde durulur.

Bilimsel bilginin doğası ve sosyal bilimlerle ilgili genel bilgilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji, tarih, siyaset bilimi ve ekonomi disiplinlerinden seçilmiş konular dersin içeriğini oluşturacaktır.

Sosyoloji nedir? Sosyolojinin hangi toplumsal rolleri ele alması gerektiği. Toplum ve önemi. Türkiye’ye sosyolojinin girişi. Sosyolojide temel kavramlar. Sosyoloji ve tarih ilişkisi. Sosyolojinin mesleki alanları. Sosyoloji ve iş hayatı. Kültür ve sosyal yapı. Sosyal değişme. Eğitim sosyolojisi. Yönetim ve sosyal kavramlar. İnsan kaynaklarında sosyal temeller. Yönetim ve insan ilişkileri.

Dersin amacına uygun olarak; öğrencilerin özgür ve bilimsel düşünce gücüne ve geniş bir dünya görüşüne sahip bireyler olmalarını sağlamak; ulusal kültürümüzün ve dilimizin evrensel kültür içinde korunarak geliştirilmesine ve zenginleştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla; dillerin ortaya çıkışı; köken ve yapı bakımından dünya dilleri; Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkçe'nin tarihsel gelişimi; yapı bakımından Türkçe; sözcükleri kök ve eklerine ayırma ve sözcük türetme çalışmaları; anlatım bozuklukları; dilekçe yazma; özgeçmiş hazırlama gibi konular işlenmekte; dersin amacını desteklemek üzere çeşitli romanlar; şiir kitapları; deneme kitapları okunup incelenmektedir.

Ekonomi biliminin gelişimi, ekonomik aktörler, ekonomik aktörlerin davranış tarzları, piyasa çeşitleri, makro ekonominin genel kavramları

 

Sosyal psikolojinin tanımı, ön yargı, uyma ve otoriteye itaat, sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, bilişsel çelişki, toplum yanlısı davranışlar, benlik, temel araştırma yöntemleri

Devlet, Siyaset ve Meşruiyet, Siyasi Düzenlerin Sınıflandırılması, Siyasi Kültür ve Siyasi Gelişme.

 

Bilimsel araştırma. Araştırma yöntemleri. Araştırma sorusu geliştirip buradan yola çıkarak yöntem tespiti. Bilimsel etik. Bilgiye ulaşma, veri toplama ve işleme. Veri analizi. Bilgiyi raporlama. Bilimsel yazım ve yayım.

Modern Türkiye’nin üzerine kurulduğu felsefi temellerini gösteren bu derste Türk İnkılabının tarihi anlamını ve önemini belirtilmektedir. Dersin amaçları şu şekildedir: XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nda görülen değişimleri ve İmparatorluğun çözülme nedenlerini, kurtarma çabalarıyla birlikte ele almak. Türk ulusunun, bağımsızlığını kazanarak varlığını sürdürmek amacıyla gerçekleştirdiği Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık ve savaş evrelerini, ulusal egemenliğe dayalı yeni ve çağdaş devletin kuruluş aşamaları ile ilişkilendirerek değerlendirmek. Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti’nin iç ve dış politika sahasında harcadığı çabaları, ekonomik hedeflerine ulaşma gayretini ve bu alanlardaki kazanımlarını göstermek. Toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılaplarla ulaşılmak istenen çağdaş uygarlık düzeyini tanıtmak. Mustafa Kemal Atatürk’ün asker, devlet adamı, inkılapçı kişiliğini ve Atatürkçü düşünce sitemini açıklamak ve dünyadaki yerini vurgulamak. Bu çerçevede, Atatürk İnkılaplarını akılcı, bilimsel ve milli esaslar doğrultusunda kavratarak, Türk Cumhuriyeti’nin güncel gelişmeleri üzerinde bilinç kazandırmak ve olayları değerlendirme yeteneğini geliştirmek.

Küreselleşme söyleminin temel kavramsal araçları, küreselleşme sürecine yönelik teorik analizler, küreselleşmenin, ekonomik, siyasal, toplumsal, teknolojik, ve kültürel boyutlarının analizi

 

Bilgi Çağı Gereksinimleri, Yazılım ve Çoklu Ortam, İşletim Sistemleri, Bilgisayarın İçindekiler (Bellek, CPU, Depolama, Giriş/çıkış, Ağlar, İnternet, Verimlilik Yazılımı), Proje hazırlama.

Temel mantık derslerinden biri olarak müfredatımızda yer alan Sosyal Bilimler için İstatistik dersinde istatistik tanımı ve genel kavramlar, ihtimal tanımı ve aksiyomları, değişken ve rassal değişkenler, ihtimal dağılımları, (binomial, geometrik, hipergeometrik, Poisson, normal ve t dağılımı); örnekleme teorisi; parametre değerlerinin örnekten tahmin yöntemleri: noktasal ve aralıksal tahmin, parametrelere ilişkin güven aralıkları üzerinde durulur.

Temel sosyolojik bilgileri kullanarak dünyada ve Türkiye’de gündem olan olayları sosyolojik bir gözle incelemek ve tartışmak.

 

Kent sosyolojisi alanında işlenen konular: Şehir kavramı. Şehir ve şehirleşme hareketi. Batı'da Şehirleşme. Şehirleşme ve ekonomik ilişkiler. Şehir yönetimleri. Türk şehir geleneği. Türk tarihinde şehir tipleri. Osmanlı'da şehir sistemi. Geleneksel mimari kültürü. Avrupa'da şehirlerin kuruluşu. Ortaçağ ve Yeniçağ'da şehir sistemi. Şehir yolları ve ticaretin gelişmesi. Şehir ve kimlik. Şehir sisteminde yerel kültürel faktörler. Sanayinin şehir üzerindeki etkisi. Şehirleşme ve suç ilişkisi. Göç ve şehirleşme. Göçe yol açan faktörler. Şehir ve gecekondulaşma.

Kır Sosyolojisi alanında işlenen konular: Kır ve köy hayatı. Kırsal hayatın özellikleri. Kırsal toplumda sosyal ilişkiler ve dayanışma, aile ve akrabalık sistemi. Ortak tören ve merasimler. Kadının çalışma ve sosyal rolü. Kır hayatında imece. Kırsal ilişkilerdeki ortak tutumlar. Kır hayatında makineleşme ve işgücü fazlalığı. Kırdan kente göç sebepleri. Kırda önemli gün ve programlar. Kır bölgesinde mülkiyet ve ağalık. Kır bölgelerinde yaşlıların önemi ve fonksiyonları.

Sosyal ve kültürel antropolojinin çalışma alanı, antropolojik araştırmanın özellikleri. Toplulukların kültürlerini biçimlendirme ve dönüştürme biçimleri. Antropoloji disiplininin tarihçesi. Etnografi nedir? Alan araştırmasının kuralları. Kolonileşme ve antropoloji. Modernleşme, kent hayatı, küreselleşme ve yerellik ilişkisi. Akrabalık ilişkileri ve aile. Toplumsal cinsiyet. Dini inanışlar. Dil ve iletişim. Anlamın toplumsal inşası.

 

Modernite ve post-modernite; sanayi devrimi ile birlikte üretim biçimlerinde meydana gelen değişimlerin tüketim alışkanlıklarına ve toplumsal hayata etkileri. Modernleşme kuramları, bu kuramların eleştirisi ve post-modernizm. Sanayi devriminin ortaya çıktığı kültürel koşullar ve sanayileşmenin sonuçları. Kentleşme, küresel tüketim kültürünün ve farklı yaşam stillerinin ortaya çıkışı. Egemen tüketici kavramı. Aşırı tüketimin ekosistem üzerindeki etkileri, sürdürülebilirlik.

Kültür kuramları ve eleştirisine giriş, “Kültür ve kuram nedir?”, Edebiyat kuramları ve eleştirisi; Hermenötik, alımlama kuramı, postmodernism, yabancılaştırma, biçimcilik; montaj ve anlam, Marksist kuram, Frankfurt Okulu, meta fetişizmi, tüketim kültürü, ideoloji; kültür emperyalizmi, siyasal kültür, göstergebilim; kodlar, yan anlam, düzanlam, eğretileme, düz değişmece, metinler-arasılık, yapısalcılık, psikanalitik kuram; id, ego, superego, mit, yoğunlaşma, Oidipus kompleksi, yüceltme; arketip, gölge, kahramanlar, sosyalojik kuram; kültür, popüler kültür, çok kültürcülük, anomi, kutsal ve dünyevi; kitle iletişim araçları, kitle toplumu, popüler kültür; gündelik yaşam, Talcott Parsons’ın çalışmalarında kültür ve toplumsal bütünleşme; Durkheimcılar: Ritüel, sınıflandırma ve kutsal olan, kültür kuramları içerik değerlendirmesi.

Bu dersin amacı İngilizce'ye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

 

Bir araştırma problemini ele alıp, hipotez geliştirmek ve uygun araştırma tasarımı ile veri toplayıp, analiz etme ve raporlama becerilerini kazanmak.

 

Medya-toplum ilişkisi. Kitle iletişimini konu alan temel kuramsal yaklaşımlar, medya içeriğinin üretim süreçleri. Medya metinlerinin kitleler tarafından çözümlenme biçimleri. Gelişen teknoloji ile iletişim araçlarındaki değişimlerin iletişim sürecine etkileri. Medya-modernite ilişkisi. Medyanın ekonomi-politiği. Farklı toplumsal grupların medyada temsili, söylem.

Ders kapsamında Türkiye’nin toplumsal yapısı, merkez-çevre ilişkisi, sosyal hareketler ve siyasi örgütlenmeler gibi temel tartışmalara ışık tutmakla birlikte, öğrencilere erken Cumhuriyet Dönemi'nden bugüne geçen süredeki gelişmeleri daha iyi anlayabilmeleri için bir teorik altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Ders Türkiye'deki sosyal hareketlerle birlikte siyasi kurumları, siyasi kültürü ve sosyoekonomik gelişmeleri de sağlam bir demokrasinin oluşması ve ülkenin geçmişten kalan problemlerine vurgu yaparak inceler.

 

Bu ders, kişiliğin gelişimi ve şekillenmesini ele alır. Kişilik teorileri tanıtılır ve eleştirel bir şekilde analiz edilir. Bireysel farklılıklar çalışılır ve objektif testler, envanterler ve projektif testler olmak üzere kişilik değerlendirme yöntemleri incelenir.

İnsan hakları kavramı. Avrupa’da insan hakları sorunları. Krallık ve derebeylik yönetiminde halkın sıkıntıları. Kişi hürriyetlerinin kısıtlanması. İnsan Hakları Bildirgesi ve yeni haklar. Ayrımcılıkların ortadan kaldırılması. İnsan hakları bilincinin geliştirilmesi. Temel insan hakları kavramları. Osmanlı'da hak ve hürriyetler.  Yabancı ve azınlık haklarının geliştirilmesi. Aile içi haklar. Çalışma hakları. Çocuk ve engelli hakları.  İnsan hakları kuruluşlarının yanlı çalışmaları.

 

Bu derste, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başında sosyolojinin gelişimine ve oluşumuna katkıda bulunmuş klasik sosyologların görüşleri konu edilmektedir. Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber’in fikirleri ile Georg Simmel, Thorstein Veblen gibi sosyologlar birbirleriyle belli kategoriler açısından karşılaştırılacaktır ve klasik sosyologların ayırt edici soyutlama, kavramlaştırma, analiz etme ve teori oluşturma biçimleri çalışılacaktır.

 

Mantıksal çıkarım kavramı, felsefi tartışma kalıpları ve genel ölçütleri, mantıksal yanılgılar ve metinlerdeki felsefi tartışmaların çözümlenmesi gibi informel mantıkla ilgili konular.

Ulusal ve uluslararası boyutlarda seyreden bireysel, grupsal ve kitlevi göç olaylarının sebeplerinin zamansal ve mekansal örüntülerinin, göçün, göçe katılan, göç veren ve alan, grup ve toplumların yapıları, aralarındaki siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkileri göçün belirleyicileri, makro-mikro yaklaşımlar, küreselleşme, göç ve yarattığı çelişkiler-sorunlar, yoksulluk ve yarattığı çelişkiler-sorunlar üzerine odaklanılmaktadır.

 

Ders, psikologların insanın düşünmesi, algılaması, öğrenmesi, davranışları, gelişimi, korku, nefret ve aşk gibi duyguları hakkında şu zamana kadar öğrendiklerini tanıtmayı amaçlar. Bu alanlardaki çalışmalar yapımızı belirlemede doğamız mı yoksa çevrenin mi etkili olduğu, hür iradenin varlığı, mantığın doğası gibi birçok insanlık tarihi için önemli tartışmaya malzeme olmuştur ve bu tartışmalar da bu ders çerçevesinde tartışılacaktır.

Belli başlı etik sistemlerinin incelenmesi. Teleolojik ve deontolojik teoriler, varoluşçuluk vb.

 

Genel olarak siyaset olgusunu ele alan modern sosyolojik araştırmaları incelemek dersin temel amacıdır. Ders kapsamında siyasi örgütlenmelerin toplumsal arka planı, sivil toplum hareketleri, toplumsal bölünmeler ve parti siyaseti gibi siyaset disiplini içinde sıkça tartışılan meseleler hakkında kuramsal tartışmalar yapılacak ve vaka analizleriyle zenginleştirilmiş karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir.

 

Bu dersin amacı öğrencilerin iş hayatıyla ilgili okuma parçaları yoluyla yeni kelimeler, ifadeler öğrenmeleri ve bu kavramları iş hayatında kullanabilecek beceriyi kazandırmaktır.

Bu dersin amacı, çağdaş toplum kuramcılarının, insan doğası, birey, toplumsal değişim, modernlik, rasyonelleşme ve iktidar gibi sosyolojinin temel kavram ve konularını nasıl anlamlandırdıklarını; birey-toplum ilişkisi, ekonomik gelişim ve toplumsal dönüşüm gibi toplumsal dinamikleri nasıl açıkladıklarını incelemektir. Derste çağdaş sosyoloji gelenekleri anahatlarıyla verildikten sonra makro/mikro, yapı/fail gibi ikilikleri aşmayı amaçlayan perspektifler ele alınacaktır. Bu kapsamda Habermas, Giddens, Foucault, Bourdieu ve Latour gibi toplum kuramcılarının sosyolojik düşünceye etkisi incelenecektir. Son olarak, güncel sosyoloji literatüründe önemli yer edinen ilişkisellik, faillik, düşünümsellik, kesişimsellik ve performativite kavramları mercek altına alınacaktır.

 

Bu ders öğrencilere psikolojinin tarihi kökenlerini tanıtmayı amaçlar. Derste psikolojinin bilim öncesi geçmişi, psikoloji biliminin kurulmasından sonraki felsefi gelişimler ve bunların etkileri incelenir. Psikolojinin sonradan gelen ekolleri ve bu ekollerin modern psikolojideki etkileri tartışılır.  

 

Bu ders öğrenciye toplumsal cinsiyet sosyolojisi alanındaki kuramsal tartışmalar hakkında bilgi ve birikim sahibi yapmayı amaçlamaktadır. Dersin işlenişi toplumsal inşacılık kuramını öne çıkarmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği hem tarihsel bağlamda hem de güncel tartışmalar çerçevesinde tartışılacak ve toplumsal cinsiyet inşalarının bireylerin hayatlarını şekillendirmedeki etkisi üzerinde durulacaktır.

Felsefenin temel kavramları, sorunları ve felsefeye değişik yaklaşımların incelenmesi. Felsefi çözümleme tekniklerine giriş.

 

Sokrates’ten başlayarak, Aristoteles. Descartes, Kant, Locke, Leibniz, Hume, Hobbes, Rousseau, Hegel, Mill, Nietzche gibi düşünürlerin metinleri ile batı felsefesi tarihi.

Endüstri Sosyolojisi alanında üzerinde durulacak konular: Endüstriyel gelişme. Avrupa'da Endüstriyel gelişme. Endüstrileşme ve iktisadi sistem. Ticaret ve sanayi burjuvazisi. Endüstri ve aile. Endüstri ve eğitim. Büyük sanayinin ortaya çıkması. İktisadi gelişme ve sosyal değişme. İş hayatının farklılaşması. İnsan ve makine etkileşimi. Sanayi toplumunun özellikleri. Makineleşmenin psikolojik etkisi. Teknoloji ve toplum.

Kalkınma Sosyolojisi alanında üzerinde durulacak konular: Bilgi ve kalkınma. Toplumda bilgi ve kalite. Toplumsal kalkınma felsefesi. Kalkınmada insan gücü. Kalkınmanın önündeki engeller. Kalkınma ve kültür ilişkisi. Eğitim programlarının gelişmeye uyarlanması. Yerli ve yabancı kalkınma modelleri. Kalkınmada öncelikle alanlar. Kalkınmanın yaygınlığı ve dengeli yapılması. Kalkınmada teknoloji kullanımı. Kalkınmada özgün bilgi ve metotlar. Kalkınmanın toplumsal desteği.

Çalışma Sosyolojisi alanında üzerinde durulacak konular: Çalışma sosyolojisinde klasik ve çağdaş yaklaşımlar. Yeni teknolojilerin çalışma yaşamı üzerindeki etkisi. Sınıf ve toplumsal tabakalaşmaya ilişkin tartışmalar. Toplum ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyetin önemi. Tarım endüstri ve endüstri sonrası toplumlardaki çalışma kültürleri.

 

Bu derste çevre üzerine geliştirilen yaklaşımların temel özellikleri, ilkeleri, birey-doğa-toplum etkileşimine yönelik bakış açıları incelenmektedir. Dersi alan öğrencilerin, ekoloji, şehir-insan ekolojisi,çevre politikaları gibi çevre sosyolojisinin temel kavramlarının da paralelinde birey-çevre arasındaki karşılıklı etkileşimi anlayarak değerlendirme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Bu dersin kapsamı, psikolojinin alt dallarının güncel yaklaşımları ve sorunlarını içerir.  Derste vurgulanan konu çok sayıda konu arasından seçilir. Güncel gelişmeler ve yaklaşımlar, teorik altyapılar ve en son çalışmalara değinilir ve değerlendirilir.

 

Proje çalışması, öğrencinin araştırmayı sistemli ve sonuç odaklı hale getirmesine imkân veren uygulamalı bir çalışmadır. Böyle bir proje, sosyal bilgi ve metotların çeşitli olaylara uygulanmasının adımlarını ve niteliklerini görmeye imkân verir. Sosyal olayların projelendirilmesinde hangi temel hareket noktalarından yola çıkılacağı ve nelere dikkat edileceği proje adımları olarak gösterilir. Öğrenciye çözüm odaklı bir çalışma yapma imkânı sağlar.

Bu ders, öğrenme ve koşullanmanın temel ilkelerinin anlaşılması amacıyla oluşturulmuştur. Öğrencilere çeşitli bakış açıları sunarak öğrenme alanının kapsamlı olarak anlaşılabilmesini sağlar ve güncel araştırma bulgularının yanı sıra öğrenmenin önemli kavramlarına, ilkelerine ve ana teorilerine odaklanır. Sınıf çalışmalarının bir parçası, temel öğrenme ilkeleri ve teorilerinin yaşam deneyimi üzerine uygulanabilmesidir.

 

Etiğe dair güncel konuların (ötenazi, kürtaj, hayvan hakları, savaş,..) gibi konuların felsefi analizi ve tartışılması.

 

Ekonomik ve siyasal modeller. Sosyal değişimin toplumsal hareketler üzerinde etkisi. Toplumsal eylem. Kültür ve eylem arasındaki ilişki. Soysal ağlar. Toplumsal hareketin kontrolü ve yönlendirilmesi.

Sosyoloji bölümü son sınıf öğrencileri mezun olabilmek için bitirme tezi ismiyle bir araştırma yapmak zorundadırlar. Bu araştırma bir yandan öğrencinin bilgilerini uygulama imkânı verirken, diğer yandan da sosyal bir probleme yaklaşım ve onu değerlendirme becerisini kazandırmaktadır. Bu çalışma teorik bir araştırma olabileceği gibi uygulamalı bir araştırma da olabilir. Bitirme çalışması, bir öğretim üyesinin gözetimine yapılır ve daha sonra bir jüri tarafından incelenerek öğrencinin başarılı olduğuna karar verilir.

 

Bu ders, insan bilişinin ve zihinsel süreçlerin çalışmalarının genel olarak değerlendirmesini sağlar. Bilgi işlemleme modeli dahil olmak üzere, insanların bilişsel süreçlerine ilişkin çalışmaların farklı teorik yaklaşımlarını açıklar. Ders algı, dikkat, bilinç, öğrenme, hafıza, dil, düşünme, problem çözme ve yönetici işlevler üzerine odaklanır. Günlük yaşamdaki, eğitim ve iş ortamındaki pratik uygulamalar ele alınır.

Bilimin amaçlarının incelenmesi. Bilimsel izah, teori inşası, modellerin kullanımı, hipotezlerin doğrulanması ve teorik kendiliklerin statüsü konularının bilim tarihinden alınan örnekler ışığında tartışılması. Bilimsel araştırmada ortaya çıkan felsefi soruların ele alınması. Bilimsel araştırmada yöntemin önemi.

 

Sosyal yapıların ve toplumsal değişimin temel dinamikleri. Sosyoloji disiplininin doğuşu, tanımı ve çalışma alanı, sosyolojideki temel kuramsal yaklaşımlar ve bu yaklaşımların dünyayı anlamlandırmada farklılaştığı noktalar. Sosyolojik araştırma yürütmenin temel ilkeleri. Küreselleşme, aile, çevre, kentleşme, eşitsizlik, yoksulluk, tabakalaşma gibi olguların toplumsal etkileri ve bireylerin sosyal yapıları oluşturma süreçleri.

Modern dünyayı hazırlayan dinamikler. Felsefi düşünce. Felsefi teorilerin kaynağı ve metodu. Aydınlanma dönemi ve bu dönemin niteliği. Rönesans hareketi. Hümanizm düşüncesi ve bu düşünceyi oluşturan faktörler. Rasyonalist düşünce ve temsilcileri. Materyalizm ve materyalist eğilimler. Liberal düşünce ve etkileri. Kapitalist sistem. Bürokrasi ve yönetim. Demokrasi ve demokratik yaklaşımlar. Modernleşme hareketi. Modernizmin felsefesi ve yönetim anlayışı. Medeniyet anlayışı ve din.  Kültür ve medeniyetler arası ilişkiler.