Dersler

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Dersler

Bu ders, çevirmenlik mesleğini ve alanın tarihini anahatlarıyla tanıtmayı amaçlar. Yazılı/sözlü çeviri ve çeviribilimin temel kavram ve terimleri tartışılacak, tümce düzeyinde metin çözümleme ve çeviri alıştırmaları yapılacaktır.

Bu dersin amacı, Türkçe metinlerin çözümlenerek biçem, içerik ve işlevlerinin tartışılması yoluyla yazılı ve sözlü çeviri yapmak için gereken Türkçe becerilerini geliştirmektir. Türkçe kompozisyon yazma ve dil içi çeviri alıştırmalarıyla farklı metin türlerine ilişkin farkındalık arttırılacaktır.

Bu dersin amacı, etkin sözlü iletişim için gereken dinleme ve konuşma becerilerini doğal dil kullanımını yansıtan görsel-işitsel malzemeler yoluyla geliştirmektir. 

Bu dersin amacı, çeviri amaçlı metin çözümlemesinin temel kavram ve ilkelerini tanıtmak ve ilgili becerileri geliştirmektir. Belirli bir iş tanımı çerçevesinde, farklı türlerdeki kaynak metinler, metin, bağlam, metin türleri, metnin işlevi, metin içi ve metin dışı öğeler, söylem, koşut metin gibi konulara ağırlık verilerek çözümlenecek ve çeviri kararları tartışılacaktır.

Bu dersin amacı, etkin yazılı iletişim için gereken okuma ve yazma becerilerini doğal dil kullanımını yansıtan malzemeler yoluyla geliştirmektir.

Bu derste yazılı metinden sözlü çeviri, iki yönlü çeviri, ardıl çeviri ve eşzamanlı çeviri gibi sözlü çevirinin başlıca türleri tanıtılır. Not alma, özetleme ve yeniden biçimlendirme gibi temel sözlü çeviri becerilerine yönelik alıştırmalar yapılır.

Bu dersin amacı, teknik konulardaki koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, edimbilim, söylem çözümlemesi ve toplumdilbilimin temel kavramlarına odaklanarak sözlü ve yazılı metinlerde Türkçe ve İngilizcenin karşılaştırmalı çözümlemesini sunmaktır.

Bu dersin amacı, yazılı metinden sözlü çeviride kullanılan temel becerilerin kazandırılmasıdır. Siyaset, ekonomi, uluslararası ticaret, teknoloji gibi konularda gerçek metinlerle uygulama deneyimi edindirilir. 

Bu dersin amacı, sosyal bilimlerin çeşitli alanlarıyla ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, akademik bir disiplin olarak çeviribilimi tanıtarak çeviriye ilişkin çağdaş yaklaşımlara ve kuram- uygulama ilişkisine odaklanmaktır. Derste öğrencilerin çeviri süreçlerinde problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik tartışmalar yürütülecektir.

Bu dersin amacı, siyasetle ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, ekonomi ve ticaretle ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, toplum çevirmenliğinde kullanılan temel becerilerin kazandırılmasıdır. Hukuk, sağlık, eğitim ve iş dünyası gibi konulardaki gerçek metin ve/veya rol yapma çalışmalarıyla toplum çevirmenliği konusunda uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı çeviribilim alanında araştırma yapmak ve çeviri amacıyla bilgiye ulaşmak için gereken temel kavramları, yöntemleri ve elektronik araçları tanıtmaktır. 

Bu dersin amacı, hukukla ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, ardıl çeviride kullanılan temel becerilerin kazandırılmasıdır. Anlama, bellek ve not tutma becerilerine yönelik alıştırmalar yapılır ve çeşitli alanlarda İngilizce ve Türkçe terim bilgisi geliştirilir. 

Bu dersin amacı, yazınsal koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Yazılı ödevler ve sınıf içi tartışmalar yoluyla öğrencilere uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, öğrencilere düzeltmenlik ve son okuma konusundaki temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Derste düzeltme, gözden geçirme, yeniden yazma ve son okumanın çeşitli yönleri örnek metinler üzerinden uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Bu dersin amacı, yeniden çeviri, dil içi çeviri, çokkiplilik, göstergelerarası çeviri, çeviri sosyolojisi, çeviri tarihi, çeviri aktivizmi gibi çeviriye ilgili güncel konular hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır. Kuramsal tartışmalar uygulamalı çalışmalarla desteklenecektir.

Bu dersin amacı, eşzamanlı çeviride kullanılan temel becerilerin kazandırılmasıdır. Çeşitli konulardaki ses ve/veya görüntü kayıtları yoluyla, çeviri kabininde eşzamanlı çeviri deneyimi edindirilir. 

Bu dersin amacı, görsel-işitsel ürünlerin altyazı ve seslendirme çevirileri için gereken kuramsal ve teknik bilgi ile uygulama becerilerini kazandırmaktır. 

Bu dersin amacı, yerelleştirme, oyun yerelleştirmesi, taraviri, ortaklaşa çeviri, hayran altyazısı, hayran dublajı gibi güncel çeviri uygulamaları hakkında genel bir değerlendirme yapmaktır. Kuramsal tartışmalar uygulamalı çalışmalarla desteklenecektir.

Bu dersin amacı, çeviri eleştirisine ilişkin başlıca kuramsal yaklaşımları tanıtmak; çevirinin yeterliliğini ve uygunluğunu belirlerken kullanılan eleştirel standartları uygulamak için dil ve kültür dizgesi, biçem, kaynak metnin bağlamı ve çeviri metnin bağlamı üzerine odaklanmaktır. 

Bu ders hukuk alanında İngilizce terminoloji, biçim ve kavramlar hakkında bir giriş bilgisi sunmayı amaçlar

Bu dersin amacı, öğrencilere seçtikleri genel veya bilimsel bir konuda İngilizce sunuş ve/veya bilgilendirici konuşma hazırlamak ve bir izleyici topluluğu önünde sunmak için gereken temel bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

Bu dersin amacı, Avrupa Birliği'yle ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu ders, çeviri ve/veya dil hizmetleri girişimlerini etkili bir şekilde yönetebilmek için gereken bilgi ve becerileri sunar.

Bu dersin amacı, uluslararası ticaretle ilgili koşut metinler yoluyla alana ait terminoloji, biçim, biçem ve ifade yollarını incelemek ve çeviri alıştırmaları yapmaktır. Sınıf-içi çeviri alıştırmaları ve yazılı ödevler yoluyla uygulama deneyimi edindirilir.

Bu dersin amacı, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelerin kültür ve edebiyatlarının karşılaştırmalı bir çözümlemesini sunmaktır. Eleştirel sınıf-içi tartışmalar, seçilmiş yazınsal metinler ve/veya görsel-işitsel malzemelerle desteklenecektir. 

Bu dersin amacı, son sınıf öğrencilerinin kazanmış oldukları mesleki bilgi ve bilimsel yöntemleri kullanmalarını, gerçekçi kısıtlar altında problem çözmelerini, proje takvimine uygun çalışmalarını, çeviri ürünlerini yönergeye uygun olarak hazırlayıp yazılı ve sözlü olarak sunmalarını sağlamaktır. 

Bu dersin amacı, son sınıf öğrencilerinin kazanmış oldukları mesleki bilgi ve bilimsel yöntemleri ekip çalışmasında kullanmalarını, gerçekçi kısıtlar altında problem çözmelerini, proje takvimine uygun çalışmalarını, çeviri ürünlerini yönergeye uygun olarak hazırlayıp yazılı ve sözlü olarak sunmalarını sağlamaktır. 

Bu dersin amacı, üniversite eğitiminde kazanılan bilgi ve becerilerin gerçek işyeri uygulamaları ile yapılandırılmasına fırsat sağlamak ve öğrencilerin işyeri tutumlarını geliştirmektir.