Dersler

İngiliz Dili ve Edebiyatı Dersler

Bu ders, paragraf yazma, başka sözcüklerle ifade etme, özet/özet yazma ve geçerli argümanların oluşturulmasının hızlı bir incelemesini ve ardından makalenin girişini sağlar. Öğrencilerin öykünmesi için farklı türlerde model metinler sağlanır ve her yazı türü için özel yönergeler sunulur. Ayrıca öğrencilerin sözlü olarak İngilizcelerini geliştirmeleri için sözlü sunumlar yapmaları ve sınıf tartışmalarına katılmaları beklenir.

Bu ders öğrencilerin edebi eserleri anlama ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İki temel tür olan roman ve kısa hikâyeden önemli örnekler türün özellikleri üzerinde durularak okunur ve incelenir. Örnekler farklı dönemlerden ve farklı roman ve hikâye türlerinden seçilir.

Bu ders öğrencilerin edebi eserleri anlama ve analiz etme becerilerini geliştirmeyi amaçlar. İki temel tür olan şiir ve tiyatrodan önemli örnekler türlerin özellikleri üzerinde durularak okunur ve incelenir. Örnekler farklı dönemlerden ve farklı şiir ve tiyatro oyunlardan seçilir.

Eski İngiliz Döneminden Restorasyona İngiliz Edebiyatının kronolojik bir incelemesi.

17. yüzyıldan günümüze İngiliz edebiyatının kronolojik bir incelemesi.

Ders, öğrencilerin Britanya tarihi ve kültürünü derinlemesine incelemelerini sağlayarak makaleler, dersler ve filmler aracılığıyla İngiliz tarihi, kültürü, siyasi ve sosyal yapısına bir giriş sunmayı amaçlamaktadır. Kelt, Roma ve Anglo-Sakson mirasının önemli yönlerine, orta çağ ve Rönesans İngiltere'sine ve hükümet sosyal reform ve kültürel olarak son yüzyıllardaki İngiltere’nin başarılarına vurgu yaparak en erken dönemden günümüze bir inceleme yapmayı hedeflemektedir.

Bu ders, öğrencilerin akıl yürütme, analiz ve mantıksal argüman kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Öğrenciler okudukları materyalleri nasıl daha iyi yorumlayıp değerlendireceklerini ve sınıfta, iş yerinde ve günlük yaşamda kendilerininkinden farklı olan bakış açılarını anlamayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir.

Bu ders, çeviri kuramları ve yöntemleri ile ilgilidir. Gazete makalelerinin ve çeşitli teknik metinlerin çevirisi ders yükünün bir parçasıdır. Dersin ikinci bölümünde, öğrencilere edebi çeviri stratejileri tanıtılır ve İngilizceden Türkçeye çeşitli edebi metinler üzerinde çalışmaları istenir.

Bu ders, öğrencilere araştırma yazmanın temel yöntem ve tekniklerini tanıtmayı ve aynı zamanda devam eden bir projeyi tamamlamak için bir atölye ortamı sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, tez bildirisi geliştirme, prospektüs yazma, kaynak materyal bulma (kitaplar, makaleler, internet kaynakları vb.), argüman oluşturma, kaba taslak yazma ve revize etme ve MLA (veya bazı durumlarda APA) formatında kaynakların dokümantasyonu gibi konulara odaklanacaktır.

Bu dersin amacı 17. yüzyıl sömürge döneminden 20. yüzyıla kadar Amerikan edebiyatının geçirdiği evreleri ve gelişimi incelemek ve İngiliz edebiyatının bir uzantısı konumundayken nasıl kendine özgü bir ulus edebiyatı olduğunu izleyip öğrenmektir.

Bu ders, İngiliz Edebiyatı da dahil olmak üzere Batı edebiyatı üzerinde büyük etkileri olan Klasik Yunan ve Roma uygarlığına ait edebiyat türlerinin ve metinlerinin kendi dönemlerinin toplumsal, estetik ve siyasal arka planı çerçevesinde irdelenmesini ele alır.

Bu ders, Orta Çağ’dan yirminci yüzyıla kadar olan dönemin tarihsel, toplumsal ve siyasal arka planı çerçevesinde İngiliz Tiyatrosu’nun doğuşunu ve gelişimini belli başlı dramatik akımları, trendleri ve yenilikleri teknik ve tematik açıdan çeşitli tiyatro metinleri üzerinde inceler.

Bu derste öğrenciler, İngiltere'de Orta Çağ döneminin temel edebi eserlerinden bazılarını öncelikle tarihsel ve sosyal arka plana ve anlatı tekniklerine odaklanarak okurlar. İncelenen metinler arasında Chaucer'ın Canterbury Hikayeleri, Robert Henryson'ın Morall Fabillis, Pearl by the Pearl Poet, William Langland'ın Piers Plowman ve Orta Çağ oyunları yer almaktadır. Öğrenciler bu metinlere karşılaştırmalı bir bakış açısıyla yaklaşmaya teşvik edilir.

Bu derste İngiliz dilinin temel yapısal, fonetik, sözdizimsel, anlambilimsel ve kullanım özellikleri, kavramları ve yaklaşımlarının ayrıntılı bir biçimde İngiliz yazınsal ve kültürel metin ve sosyal kullanımlarından örneklerle, uygulamalı olarak öğrenciye verilmesi amaçlanır.

Bu dersin amacı mitolojinin geçmiş toplumların ve uygarlıkların biçimlenmesinde oynadığı rolü incelemenin yanı sıra antik Yunan ve Roma mitolojisinde yer alan titanlar, tanrılar, tanrıçalar ve kahramanları, mitolojiyi konu edinen edebi metinler ve görsel sanatlar aracılığıyla öğrencilere tanıtmaktır.

Ders, Blake, Wordsworth, Coleridge, Shelley, Keats ve Byron gibi şairlerin seçilmiş eserlerine özel vurgu yaparak Romantik Dönem şiirine odaklanır.

Bu ders, modern ve çağdaş Avrupa ve İngiliz tiyatrosunun belli başlı eserlerini, yazıldıkları dönemin toplumsal ve politik arka planı ve tiyatro akımları çerçevesinde incelemeyi amaçlamaktadır. Bu derste öğrenciler, Strindberg, Chekhov, Ibsen, Shaw, Pirandello, Beckett, O'Neill, Miller, Tennessee Williams gibi modern ve çağdaş oyun yazarlarının oyunlarını okur ve onları kültürel ve tarihsel bağlamları içinde analiz eder.

Bu dersin amacı on dokuzuncu yüzyıl roman ve şiirinin biçim ve içerik özelliklerini tanıtmak, on dokuzuncu yüzyıl tarihsel ve kültürel arka planının İngiliz roman ve şiir geleneğine etkilerini araştırmak ve incelemektir.

Bu derste İngiliz Rönesansına ait edebi eserler hem çağın entellektüel ve estetik akımları hem de Reformasyon ile ilişkileri bağlamında incelenir. Ayrıca İtalyan ve Provensal yazarların etkileri üzerinde durulur. More, Marlowe, Wyatt, Sidney ve Spenser eserleri incelenen yazarlar arasındadır.

Bu ders öğrencilere postmodernizm ve çağdaş medya kültürünün temel kavram ve temalarını tanıtmayı amaçlamaktadır. Postmodern teorilere dayanan önemli makalelerin yanı sıra, bazı önemli postmodernizm literatürünü ele alacağız. Edebiyatta postmodernizmin temellerinin teorik olarak anlaşılmasına genel bir bakış sağlar. 20. yüzyıldaki ufuk açıcı metinler, önemli fikirler ve kritik olayların tartışılması yoluyla, öğrenciler genellikle Postmodernizm olarak adlandırılan baskın sosyokültürel ve edebi pratikleri ele alacaktır.

Platon’dan başlayarak 20.yüzyılın başına kadar olan dönemin belli başlı edebiyat kuramları ve eleştiriye yön veren yazınsal metinler incelenir.

20.yüzyılın başından günümüze kadar gelen belli başlı edebiyat kuramları ve eleştiriye yön veren yazınsal metinler örneklerle incelenir.

Bu derste modern ve çağdaş İngiliz roman yazarlarının eserleri tarihsel ve kültürel bağlam içinde ele alınarak teknik ve tematik açıdan incelenir.

ELIT 458 Shakespeare dersi, komedi ve trajedi kavramlarının Shakespeare'in oyunları kapsamında detaylı olarak incelenmesini içermektedir.

Bu ders öğrencileri mezuniyet sonrası işyerindeki pratik görevlere hazırlamayı amaçlamaktadır. Bu, eksiksiz bir proje gerçekleştirme yeteneklerini geliştirmeyi içerir.

Bu ders, ikinci bir dil öğrenmeye hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Dört farklı beceride (dinleme, konuşma, okuma, yazma) ve kültürde ikinci bir dilin temellerine bir giriş sağlayacaktır.

Öğrencilerin ikinci dil edinimi ve akademik kredi veya kişisel gelişim için öğretim hakkındaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirmeyi amaçlar. Daha fazla sınıf uygulaması ve müfredat dışı etkinliklerle de öğrencilerin dört akademik becerisini daha da geliştirecektir.

Bu ders tür olarak polisiye kurmacayı ele alır ve bu türü tarihi, sosyal, entelektüel ve kültürel bağlamları içinde inceler. Ayrıca bu derste önde gelen Amerikalı, İngiliz, İskandinav ve Türk polisiye yazarlarının eserleri detaylarıyla analiz edilir.

Bu ders erken 20. yüzyıldan günümüze Amerikan Edebiyatındaki önemli akımları ve bu akımlar içinde yer alan roman, hikâye ve şiirleri inceler.

Bu ders, fantastik kurmaca türünün özelliklerini, tarihsel gelişimini ve ele aldığı konuları tanıtmayı ve türün örneklerini psikanalitik edebiyat kuramları ile incelemeyi amaçlar.

Bu ders Komedi türünün tanımını, kökenini, türe özgü kuramsal bilgilerini ve kendi içindeki alt türleri inceledikten sonra İngiliz Edebiyatındaki gelişimini tarihsel, sosyokültürel ve estetik arka planı ile birlikte örnek metinlerle irdeler.

Bu ders, Anglo-Amerikan ve Avrupa kısa öykü geleneğinin türe ait özelliklerini, temel kavram ve kuramlarını 19.yüzyıldan günümüze kadar olan örnek metinlerle inceler.

Bu ders, travma teorisinin, felaket ve krizlere karşı önemli edebi ve tarihsel tepkileri ifade etmemize nasıl yardımcı olabileceğini inceler. Travma teorisi, son on yılda, felaket olaylarına tanık olmak için kişisel ve kamusal başarısızlıklara dikkat çeken ve bu başarısızlıkların bize dil ve tarih hakkında neler söyleyebileceğini inceleyen bir çalışma alanı olarak uluslararası önem kazanmıştır.

Kültürel Çalışmalara Giriş, popüler kültür ve günlük ilgi alanlarıyla ilgilenen öğrencilere uygun olacak şekilde tasarlanmış bir derstir. Kurs, Kültürel Çalışmalardaki kilit düşünürlerin yanı sıra kimliklerin günlük pratikler ve maddi kültürle etkileşim yoluyla inşa edilme ve sürdürülme yollarına odaklanacaktır. Ders içeriğinde moda, zevk, ırk, cinsiyet, film, müzik, çevre gibi konular bulunmaktadır.

Ders, film ve edebi metinlerin etkileşimi ve her birinin niteliklerine odaklanır. Roman, öykü, oyun gibi farklı edebi metinler film haline getirildiğinde neler olduğu incelenir. Film ve edebi metinler farklı ele alındığında bu metinlerin nasıl görüldüğü, okunduğu ve analiz edildiği önemlidir. Metinlerin menşei olduğu kültürler de ele alınır.

Ders, literatür çalışmaları da dahil olmak üzere bireysel bir araştırma çalışmasına dayanmaktadır. Bireysel bir çalışma planı, proje açıklaması olarak hizmet veren danışman ve öğrenci tarafından ortak olarak oluşturulacak ve yazılacaktır. Uygulamalı çalışmanın sonunda öğrencilerden bir araştırma raporu yazmaları beklenir.

Bu dersin amacı, öğrencilere ikinci bir yabancı dilde kelime bilgisi ve bağlamsal dilbilgisi açısından orta-öncesi düzeyde bilgilerini geliştirme fırsatları sağlamaktır.

Bu dersin amacı, öğrencilere bir yabancı dilde orta düzeyde yeterli bilgi ve pratik becerileri kazandırarak, ikinci bir yabancı dile yeterli düzeyde hâkim olmalarına yardımcı olmaktır.

Metafor insani bilimlerde, sosyal bilimlerde ve yaşamın her alanında sıcak bir konu haline gelmiştir. Bu ders, metafor araştırmalarında son on yılda ortaya çıkan yeni gelişmeleri ve bunların dil, kültür ve zihin anlayışımız üzerindeki etkilerini tanıtmaktadır.

Bu derste, seçili eserler üzerinden edebiyatta çocuk temsilleri üzerine odaklanılacaktır.

Bu ders, postkolonyal edebiyat ve teoriye genel bir giriş olarak tasarlanmıştır. Bu süre zarfında, postkolonyalizmin en etkili teorisyenlerinden bazılarının yanı sıra, alandaki tartışmalar ve tartışmalar için özel öneme sahip olan romanlardan bazıları işlenecektir. Okumalar, dersler ve sınıf tartışmaları yoluyla öğrenciler, sömürge sonrası İngiliz edebiyatı ve modern İngiliz kültürüyle ilişkisine dair bilgilerini artıracaklardır. Dersi tamamlayan öğrenciler, önemli dönem terim ve kavramlarını açıklayabileceklerdir.

Ders, Metafizik şairleri, Cavalier şairleri ve Milton'ın seçilmiş eserlerini inceler ve bunları dönemin kültürel ve tarihi çerçevesi içerisinde tartışır.

Bu ders, 1900'den günümüze İrlandalı yazarların sıra dışı seslerine odaklanacaktır. Öğrenciler, öngörülen okumalar aracılığıyla, 20. yüzyılda İrlanda kimliğinin dönüşümünü keşfederken, deha ve cesaret timsali yazarlarını analiz edecektir.

Bu derste metinlerde her türden -fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel- engelli insanların nasıl tasvir edildiği incelenecektir. Kısa öyküler, şiirler, hatıralar, denemeler ve oyunlar aracılığıyla edebiyattaki engellilik imgeleri tarihsel bir perspektife oturtulacaktır.

Ders, çocuk edebiyatını eleştirel ve teorik olarak tanıtır ve erken çocukluk sınıflarındaki rolünü küresel bir perspektiften araştırır. Bu ders, tekerlemeler, resimli kitaplar, edebi halk masalları, modern fantezi, gerçekçi kurgu, klasik ve çağdaş roman aracılığıyla sözlü halk ve peri masalları gibi çeşitli türler aracılığıyla çocuk edebiyatının gelişimini inceler.

Bu ders, 20. yüzyılın hâkim akımları ve önemli şairlerine odaklanmaktadır. İncelenecek şairler arasında Hardy, Yeats, Eliot, MacDiarmid, Auden, MacNeice, Larkin, Hughes ve Heaney sayılabilir.

Ders, belirli tarihsel dönemlerden, kültürel gruplardan veya belirli türlerden kadınlar tarafından yazılmış bir edebiyat çalışmasıdır. Kadın yazarlar tüm dünyada düşünceyi etkilemiş ve şekillendirmiştir, ancak bu yakın zamana kadar her zaman tanınmamış veya takdir edilmemiştir. Bu ders, dünyanın dört bir yanından hem Doğu hem de Batı geleneğinde, tarihsel dönemden modern zamanlara kadar tüm edebi türlerdeki kadın yazarların edebi katkılarının öğretici bir incelemesidir.

Ders bir disiplin olarak karşılaştırmalı edebiyat çalışmasına genel bir bakışı içerir. Ders, öğrencileri Batı ve Batı dışı edebiyat çalışmalarında ve bunların kültür ve toplumla ilişkilerinde önemli konularla tanıştırır.